Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0034

Modificări (...)

În vigoare de la 28 aprilie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și
metodele de control metrologic (reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 71/316/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic(3) a fost modificată de mai multe ori(4) și în mod substanțial. Dat fiind că urmează să fie aduse noi modificări, ar trebui, din motive de claritate să se procedeze la reformarea directivei menționate.

(2) În fiecare stat membru, caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare, precum și metodele de control metrologic sunt determinate prin dispoziții imperative. Aceste cerințe diferă de la un stat membru la altul. Diferențele dintre acestea împiedică schimburile comerciale și pot crea condiții inegale de concurență în interiorul Comunității.

(3) Controalele existente în fiecare stat membru au, între altele, scopul de a asigura clienții că prețul plătit corespunde cu cantitățile livrate. Prin urmare, scopul prezentei directive nu ar trebui să fie de a elimina controalele respective, ci de a elimina deosebirile în reglementare în măsura în care acestea constituie o barieră în calea comerțului.

(4) Aceste bariere în calea funcționării pieței interne pot fi reduse și eliminate dacă se aplică aceleași cerințe în statele membre, inițial în completarea dispozițiilor interne în vigoare și ulterior, când condițiile necesare vor fi întrunite, înlocuind aceste dispoziții interne.

(5) Chiar în timpul perioadei când coexistă cu dispozițiile interne, cerințele comunitare oferă întreprinderilor posibilitatea de a fabrica produse care au caracteristici tehnice uniforme și care pot fi, prin urmare, comercializate și utilizate în interiorul Comunității după ce au fost supuse controalelor CE.

(6) Cerințele tehnice comunitare de construcție și funcționare trebuie să asigure ca mijloacele să furnizeze continuu măsurători suficient de exacte, în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.

(7) Conformitatea cu cerințele tehnice este, de obicei, confirmată de către statele membre înainte ca mijloacele de măsurare să fie introduse pe piață sau să fie utilizate pentru prima dată și, dacă este cazul, în timpul utilizării lor, mai ales prin intermediul procedurilor de aprobare de model și de verificare. Pentru a realiza libera circulație a acestor mijloace de măsurare în interiorul Comunității este, de asemenea, necesar să se prevadă recunoașterea reciprocă a operațiunilor de control între statele membre și să se instituie în acest sens proceduri adecvate de aprobare CE de model și de verificare inițială CE, precum și metode de control metrologic CE, în conformitate cu prezenta directivă și cu directivele speciale.

(8) Prezența, pe un mijloc de măsurare sau pe un produs, a semnelor sau marcajelor care demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate indică faptul că acest mijloc de măsurare sau produs se conformează cerințelor tehnice comunitare corespunzătoare și în consecință, atunci când mijlocul de măsurare sau produsul este importat sau pus în funcțiune, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate.

(9) Reglementările metrologice de drept intern au ca obiect numeroase categorii de mijloace de măsurare și produse. Prezenta directivă stabilește dispozițiile generale privind, în special, procedurile de aprobare CE de model și verificare inițială CE, precum și metodele de control metrologic CE. Directivele de punere în aplicare, specifice fiecărei categorii de mijloace de măsurare și de produse, vor stabili cerințele tehnice referitoare la construcție, funcționare și exactitate, modalitățile de control, precum și, dacă este cazul, condițiile în care cerințele tehnice comunitare urmează să înlocuiască dispozițiile naționale în vigoare.

(10) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5).

(11) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice anexele I și II la prezenta directivă și anexele la directivele speciale. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(12) Noile elemente introduse în prezenta directivă se referă numai la procedurile comitetelor. Prin urmare, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...