Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 329/2009 privind orientările referitoare la protecția datelor pentru Sistemul de informare al pieței interne (IMI) [notificată cu numărul C(2009) 2041] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009H0329

Modificări (...)

În vigoare de la 18 aprilie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 26 martie 2009
privind orientările referitoare la protecția datelor pentru Sistemul de
informare al pieței interne (IMI) [notificată cu numărul C(2009) 2041]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2009/329/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211 a doua liniuță,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) Decizia 2004/387/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni (IDABC)(1), în special articolul 4, prevede punerea în aplicare a unor proiecte de interes comun în vederea facilitării schimbului reciproc de informații în manieră eficientă și sigură între administrațiile publice la toate nivelurile corespunzătoare, precum și între aceste administrații și instituțiile comunitare sau alte entități, după caz.

(2) La 17 martie 2006, reprezentanții statelor membre în cadrul Comitetului consultativ pentru piața internă(2) au aprobat planul global de punere în aplicare a Sistemului de informare al pieței interne, denumit în continuare "IMI" și dezvoltarea acestuia în scopul îmbunătățirii comunicării dintre administrațiile statelor membre.

(3) În urma acestei aprobări, Comisia a decis finanțarea și instituirea Sistemului de informare al pieței interne ca proiect de interes comun prin Deciziile C(2006) 3606 din 14 august 2006, C(2007) 3514 din 25 iulie 2007 și C(2008) 1881 din 14 mai 2008.

(4) Obiectivul IMI este de a facilita aplicarea actelor comunitare care presupun efectuarea unui schimb de informații între administrațiile statelor membre, inclusiv Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale(3) și Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(4).

(5) Schimbul de informații prin mijloace electronice între statele membre și între statele membre și Comisie trebuie să fie conform cu normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(5) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date(6).

(6) Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8; sistemele de informare de tipul IMI trebuie să garanteze că diferitele responsabilități și obligații comune ale Comisiei și statelor membre în ceea ce privește normele de protecție a datelor sunt clare și că persoanele care fac obiectul datelor beneficiază de mecanisme simple și ușor accesibile prin care să își poată exercita drepturile.

(7) Decizia 2008/49/CE a Comisiei din 12 decembrie 2007 privind punerea în aplicare a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal(7) prevede funcțiile, drepturile și obligațiile actorilor și utilizatorilor IMI. Această decizie a Comisiei a luat în considerare avizul Grupului de lucru prevăzut la articolul 29(8).

(8) În urma adoptării acestei decizii, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a emis un aviz(9) prin care a recomandat adoptarea unui instrument juridic, preferabil sub forma unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului, având în vedere faptul că se estimează că IMI își va lărgi progresiv sfera de cuprindere la alte zone ale legislației privind piața internă, lucru care va determina sporirea complexității și creșterea numărului de autorități participante și de schimburi de date. În cadrul mai multor reuniuni și al unui schimb de scrisori între AEPD și serviciile Comisiei(10), s-a convenit să se urmărească o abordare etapă cu etapă, care să înceapă cu adoptarea unor orientări privind protecția datelor, acestea urmând a fi elaborate în strânsă cooperare cu AEPD.

(9) Aceste orientări vin în completarea Deciziei 2008/49/CE și iau în considerare atât recomandările Grupului de lucru prevăzut la articolul 29, cât și pe cele ale AEPD,

RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

___________

(1) JO L 144, 30.4.2004, p. 62.

(2) Instituit prin Decizia 93/72/CEE a Comisiei (JO L 26, 3.2.1993, p. 18).

(3) JO L 255, 30.9.2005, p. 22.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...