Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 127/2009 de stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către agențiile de plăți sau de către agențiile de intervenție (versiune codificată)
Număr celex: 32009R0127

Modificări (...)

În vigoare de la 13 februarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 127/2009 AL COMISIEI
din 12 februarie 2009
de stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea
cerealelor păstrate de către agențiile de plăți sau de către
agențiile de intervenție
(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 43 litera (f), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 al Comisiei din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenție(2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) Cerealele pot fi cumpărate de către agențiile de plăți sau de către agențiile de intervenție atât în condițiile măsurii obligatorii de intervenție prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cât și ale unor măsuri speciale de intervenție la care se face referire în articolul 47 din regulamentul respectiv.

(3) Cerealele deținute de către agențiile de plăți sau de către agențiile de intervenție trebuie vândute fără nici o discriminare între cumpărătorii comunitari. În principiu, pentru atingerea acestui obiectiv se fac invitații de participare la proceduri de ofertare. Totuși, în anumite cazuri ar trebui să fie posibil să se utilizeze alte măsuri de vânzare.

(4) Pentru ca toate părțile interesate în Comunitate să fie tratate egal, trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene anunțuri cu privire la invitațiile de participare la procedurile de ofertare și trebuie să treacă un timp rezonabil între data publicării și data închiderii depunerii ofertelor. Totuși, nu este necesară o astfel de publicitate în cazul cantităților mai mici de 5 000 de tone.

(5) Produsele păstrate în stocurile de intervenție sunt destinate cu prioritate alimentației umane și hranei animalelor pentru a se ține seama de situațiile specifice ale pieței cerealelor. Cu toate acestea, cantitatea și calitatea produselor din stoc pot, temporar și ocazional, să facă necesară comercializarea lor în alte scopuri, în special pentru a răspunde angajamentelor Comunității atunci când situația stocurilor justifică acest lucru și când aprovizionarea piețelor alimentare tradiționale nu este amenințată.

(6) O mai mare utilizare a transformării cerealelor pentru producerea de biocombustibili în transporturile comunitare face parte dintr-un ansamblu de măsuri destinate să răspundă angajamentelor comunitare în materie de mediu. În consecință, promovarea utilizării biocombustibililor poate să deschidă o nouă piață produselor agricole păstrate în stocurile de intervenție ale statelor membre, cu condiția ca prețurile aplicate vânzărilor de cereale să fie adaptate acestei piețe specifice a biocombustibililor. Cu toate acestea, achiziționarea de cereale destinate producerii de bioetanol și utilizarea acestuia ca biocombustibil pot fi deosebit de dificile. Prin urmare, este necesar să se prevadă, pentru aceste cazuri, posibilitatea de a comercializa stocurile de intervenție în condiții de preț speciale.

(7) Vânzările, din stocurile de intervenție, de cereale pe piața comunitară se efectuează în funcție de stocurile disponibile și de situația piețelor. Ele pot fi influențate sau dependente de circumstanțe specifice sau excepționale care apar pe piețele respective și, prin urmare, trebuie, în aceste cazuri, să poată ține seama de aceste circumstanțe. În acest sens, este necesar să se prevadă condiții de preț care să permită, pe de o parte, evitarea perturbărilor pe piață și, pe de altă parte, efectuarea vânzărilor în funcție de circumstanțele menționate anterior. Acest obiectiv dublu poate fi atins în cazul în care prețul de vânzare corespunde, ținând seama de calitatea cerealelor puse în vânzare, prețului pieței de consum în cauză, luând în considerare cheltuielile de transport.

(8) Vânzarea cerealelor la export trebuie să aibă loc la prețuri care se determină în fiecare caz în funcție de tendințele și cerințele pieței. Aceste vânzări nu trebuie să conducă, totuși, la denaturări în detrimentul exporturilor din piața deschisă. În consecință, trebuie fixat un preț de vânzare minim de către Comisie pe baza ofertelor depuse.

(9) Prețul minim de vânzare se stabilește de către Comisie pe baza tuturor datelor relevante disponibile în ziua depunerii ofertelor. În scopul prevenirii speculațiilor și asigurării unor condiții identice pentru toți cei interesați în procedura de ofertare, ofertele trebuie însoțite de o cerere de licență de export și, după caz, de o cerere de stabilire în avans a restituirilor sau a taxelor la export.

(10) Ofertele pentru cantități diferite sunt comparabile una cu alta numai atunci când se referă la cereale în situații identice. Cerealele propuse pentru procedura de ofertare sunt depozitate în locuri diferite. Se poate face o mai bună comparație, în cazul în care se restituie ofertantului câștigător costurile minime de transport de la locul în care sunt depozitate cerealele în cauză la locul de ieșire. Totuși, din motive bugetare, restituirea poate fi făcută numai față de locul de ieșire care poate fi obținut la cel mai mic cost. Locul respectiv trebuie determinat prin referire la facilitățile pentru exportul cerealelor.

(11) În statele membre care nu au porturi maritime, ofertanții sunt penalizați prin cheltuieli de transport mai ridicate pentru cerealele puse în vânzare. Din această cauză, cerealele sunt mai greu de exportat din aceste state membre, ceea ce conduce mai ales la o durată de depozitare pentru intervenție mai lungă și la costuri suplimentare pentru bugetul comunitar. În consecință, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării, în anumite cazuri, a celor mai avantajoase cheltuieli de transport între locul de depozitare și locul de ieșire, pentru ca ofertele să fie comparabile.

(12) Porturile croate Rijeka și Split erau porturi de ieșire tradiționale pentru țările din Europa Centrală înainte de aderarea acestora la Uniune. În consecință, este necesar ca Rijeka și Split să fie incluse printre locurile de ieșire care pot fi luate în considerare pentru calculul cheltuielilor de transport care pot fi rambursate în caz de export.

(13) Procedurile de ofertare se pot desfășura în mod corespunzător numai atunci când cei interesați depun oferte serioase. Obiectivul respectiv poate fi atins prin solicitarea plătirii unei garanții, care este restituită la plătirea prețului de vânzare în limita de timp prevăzută.

(14) În cazul invitațiilor de participare la procedura de ofertare pentru export, trebuie să se asigure că cerealele nu se întorc pe piața Comunității. Există acest risc atunci când prețul de vânzare este mai mic decât prețul minim care trebuie respectat în cazul revânzării pe piața internă. Ar trebui prevăzută în asemenea cazuri constituirea unei a doua garanții, care trebuie să fie egală cu diferența dintre prețul de vânzare și prețul minim. Ca o consecință, garanția poate fi returnată numai în cazul în care ofertantul câștigător care intenționează să exporte cerealele furnizează dovada la care se face referire în articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole(4).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...