Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 116/2008 privind exportul bunurilor culturale (versiune codificată)
Număr celex: 32009R0116

Modificări (...)

În vigoare de la 10 februarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 116/2009 AL CONSILIULUI
din 18 decembrie 2008
privind exportul bunurilor culturale
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului din 9 decembrie 1992 privind exportul bunurilor culturale(1) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial(2). Din motive de claritate și de raționalizare, regulamentul menționat ar trebui codificat.

(2) În vederea menținerii pieței interne este necesară reglementarea comerțului cu statele terțe pentru protejarea bunurilor culturale.

(3) Pare necesară luarea unor măsuri care să asigure controale uniforme ale exporturilor de bunuri culturale la frontierele externe ale Comunității.

(4) Un asemenea sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe emise de către statul membru competent înainte de efectuarea exportului de bunuri culturale care intră sub incidența prezentului regulament. Aceasta impune o definire clară a domeniului de aplicare a acestor măsuri și a procedurilor necesare pentru punerea lor în aplicare. Punerea în aplicare a sistemului ar trebui să fie cât se poate de simplă și eficientă.

(5) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(3).

(6) Dată fiind experiența considerabilă a autorităților din statele membre în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol(4), regulamentul menționat ar trebui să se aplice în această privință.

(7) Anexa I la prezentul regulament este menită să clarifice categoriile de bunuri culturale cărora ar trebui să li se acorde o protecție deosebită în cadrul comerțului cu țări terțe, dar nu este menită să aducă atingere definiției date de statele membre bunurilor de patrimoniu național în înțelesul articolului 30 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 395, 31.12.1992, p. 1.

(2) A se vedea anexa II.

(3) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(4) JO L 82, 22.3.1997, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...