Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 29/2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R0029

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 29/2009 AL COMISIEI
din 16 ianuarie 2009
de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date
pentru cerul unic european (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Intensificarea traficului aerian, care s-a observat și se prevede în Europa, impune, în paralel, o intensificare a capacității de control al traficului aerian. Acest fapt are drept rezultat apariția unei cereri de îmbunătățiri funcționale, în special pentru a ameliora eficiența comunicațiilor dintre controlori și piloți. Canalele de comunicații vocale devin tot mai congestionate și este necesar să fie completate de comunicații aer-sol prin legături de date.

(2) O serie de studii și de teste efectuate în cadrul Comunității și al Eurocontrol au confirmat faptul că serviciile de legături de date pot furniza o capacitate suplimentară de control al traficului aerian. Este necesar ca aceste servicii să fie introduse într-un mod coordonat pentru a optimiza potențialele beneficii rezultate din acestea.

(3) În temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, Eurocontrol a fost mandatată să elaboreze cerințele pentru introducerea coordonată a serviciilor de legături de date. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat prezentat la 19 octombrie 2007.

(4) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice operațiunilor și instruirii militare menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(5) Introducerea rapidă a serviciilor de legături de date în scopul completării comunicațiilor vocale controlor-pilot în faza zborului de croazieră este prevăzută în Planul general de gestionare a traficului aerian european (Planul general ATM), stabilit la finalul etapei de definire a proiectului SESAR bazat pe Regulamentul (CE) nr. 219/2007 din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(3).

(6) Este necesar să se introducă servicii de legături de date în porțiuni continue și omogene ale spațiului aerian din cerul unic european, începând cu spațiul aerian superior de mare densitate. Având în vedere importanța serviciilor de legături de date pentru evoluția viitoare a rețelei europene de gestionare a traficului aerian (denumită în continuare EATMN), este necesar ca utilizarea acestora să fie extinsă progresiv pentru a include cea mai mare parte a spațiului aerian al cerului unic european, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (regulament privind spațiul aerian)(4).

(7) Organizația Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare "OACI") și Organizația Europeană pentru Echipamente din Aviația Civilă (denumită în continuare "Eurocae") au definit un număr semnificativ de servicii de legături de date. Este necesar ca numai acele servicii care au fost suficient validate la nivelul Eurocontrol să facă obiectul introducerii obligatorii, pe baza standardelor definite de organizațiile respective.

(8) Creșterea capacității traficului, permisă de serviciile de legături de date, depinde de procentul de zboruri operate cu capacitate de legături de date. Un procent semnificativ de zboruri, nu mai puțin de 75%, ar trebui echipate cu astfel de capacități astfel încât să permită o creștere suficientă a capacității.

(9) Este necesar ca operatorii să fie anunțați din timp pentru a-și echipa aeronavele, atât cele noi, cât și flota deja existentă, cu noi capacități. Ar trebui să se țină seama de acest lucru la stabilirea termenelor privind introducerea echipamentului obligatoriu.

(10) O serie de aeronave, în special cele care efectuează zboruri transoceanice de cursă lungă, au fost deja echipate cu capacități de legături de date, utilizând standarde cunoscute sub denumirea de Future Air Navigation Systems (sisteme de navigație aeriană pentru viitor) (FANS) 1/A. Solicitarea ca operatorii să instaleze echipamente suplimentare de legături de date pe astfel de aeronave pentru a se conforma cerințelor prevăzute de prezentul regulament nu s-ar justifica din punct de vedere economic. Cu toate acestea, este necesar ca, pe termen lung, să se realizeze o convergență între soluțiile tehnice utilizate pentru zboruri transoceanice și cele definite de prezentul regulament. Prin urmare, este necesar să se stabilească un termen adecvat în această privință.

(11) Condițiile privind expedierea unei aeronave echipate cu componente temporar nefuncționale de legături de date ar trebui specificate în lista aplicabilă a echipamentului minim prevăzută de anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile(5) și de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(6) și de normele de aplicare a acestuia.

(12) Este necesar să se identifice criterii pentru o eventuală scutire, bazate în special pe considerente economice sau tehnice, care să permită, în mod excepțional, operatorilor să nu echipeze anumite tipuri de aeronave cu capacități de legături de date.

(13) Aeronavele de stat de tip "transport" reprezintă cea mai mare categorie de aeronave de stat care participă la traficul aerian general din spațiul aerian căruia i se aplică prezentul regulament. Când statele membre decid să echipeze acest tip de aeronave noi cu capacități de legături de date bazate pe standarde care nu sunt specifice cerințelor operaționale din domeniul militar, este necesar să implementeze soluții tehnice care să se conformeze prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...