Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1339/2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare (reformare)
Număr celex: 32008R1339

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1339/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind înființarea unei Fundații Europene de Formare
(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 150,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) La reuniunea sa de la Strasbourg din 8 și 9 decembrie 1989, Consiliul European a invitat Consiliul să adopte, la începutul anului 1990, deciziile necesare pentru înființarea Fundației Europene de Formare pentru Europa Centrală și de Est, hotărând la propunerea Comisiei. În acest scop, la 7 mai 1990, Consiliul a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 1360/90.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind înființarea Fundației Europene de Formare(3) a fost modificat substanțial de mai multe ori. Deoarece urmează să se opereze noi modificări, regulamentul menționat ar trebui reformat, pentru asigurarea clarității.

(3) La 18 decembrie 1989 Consiliul a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 privind ajutorul economic acordat Republicii Ungare și Republicii Populare Polone(4), care prevedea ajutor în domenii ca formarea profesională pentru a sprijini procesul de reformă economică și socială în Ungaria și Polonia.

(4) Consiliul a oferit ulterior un astfel de sprijin altor țări din Europa Centrală și de Est în temeiul unor acte juridice relevante.

(5) La data de 27 iulie 1994 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2063/94(5) de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităților Fundației Europene de Formare, statele care primesc asistență în temeiul Regulamentului (Euratom, CEE) nr. 2053/93 din 19 iulie 1993 privind furnizarea de asistență technică pentru reforma și redresarea economică a statelor independente din fosta Uniune Sovietică și a Mongoliei(6) (programul TACIS).

(6) La data de 17 iulie 1998 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1572/98(7) de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităților Fundației Europene de Formare, teritoriile și țările nemembre mediteraneene beneficiare ale măsurilor financiare și tehnice care însoțesc reforma structurilor lor economice și sociale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1488/96 al Consiliului din 23 iulie 1996 privind măsurile financiare și tehnice de susținere (MEDA) a reformei structurilor economice și sociale în cadrul Parteneriatului euro-mediteranean(8).

(7) La data de 5 decembrie 2000 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2666/2000 privind ajutorul acordat Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Croației, Republicii Federale Iugoslavia și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei(9) și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităților Fundației Europene de Formare, statele din Balcanii de Vest care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2666/2000.

(8) Programele de asistență externă pentru țările care intră în domeniul de acțiune al Fundației Europene de Formare trebuie înlocuite cu noi instrumente ale politicii de relații externe, în principal instrumentul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)(10) și cel instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui Instrument european de vecinătate și de parteneriat(11).

(9) Sprijinind dezvoltarea capitalului uman în cadrul politicii sale de relații externe, Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea economică a acestor țări asigurând competențele necesare pentru stimularea productivității și a ocupării forței de muncă și sprijină coeziunea socială promovând participarea civică.

(10) În cadrul eforturilor întreprinse de aceste țări în vederea reformării structurilor lor economice și sociale, dezvoltarea capitalului uman este esențială pentru stabilitatea și prosperitatea pe termen lung și, în special, pentru realizarea unui echilibru socio-economic.

(11) Fundația Europeană de Formare își poate aduce o contribuție importantă, în cadrul politicii UE în materie de relații externe, la îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman, în special a educației și formării într-o perspectivă a învățării de-a lungul vieții.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...