Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1302/2008 privind baza de date centrală a excluderilor
Număr celex: 32008R1302

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1302/2008 AL COMISIEI
din 17 decembrie 2008
privind baza de date centrală a excluderilor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolul 95,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al zecelea Fond European de Dezvoltare(2), în special articolul 98,

întrucât:

(1) Comisia, care este responsabilă de executarea bugetului general al Uniunii Europene și a oricăror alte fonduri gestionate de Comunități, are obligația de a constitui și gestiona o bază de date centrală, în conformitate cu normele Comunității privind protecția datelor cu caracter personal, cu scopul de a eficientiza mecanismul de excludere prevăzut în Regulamentul financiar și de a proteja interesele financiare ale Comunităților. Baza de date ar trebui să cuprindă, în special, executarea tuturor fondurilor comunitare, independent de modul de gestionare aplicabil.

(2) Regulamentul financiar prevede obligații pentru instituții privind atribuirea contractelor și a finanțărilor nerambursabile terților în contextul gestiunii centralizate a fondurilor comunitare. În special, articolul 93 și articolul 114 alineatul (3) stabilesc obligația de a exclude terții de la participarea la procedurile de achiziții publice sau de atribuire de finanțări nerambursabile în cazul în care se află în una dintre situațiile enumerate la articolul 93 alineatul (1). Articolul 94 și articolul 114 alineatul (3) interzic atribuirea unui contract sau a unei finanțări nerambursabile terților care, în timpul unei anumite proceduri de achiziții publice sau de atribuire de finanțări nerambursabile, se află într-o situație de conflict de interese sau în situația de afifăcut declarații false la furnizarea informațiilor solicitate de instituție, acestea fiind o condiție de participare la procedura de achiziții publice sau de atribuire. Articolul 96 și articolul 114 alineatul (4) mai stabilesc posibilitatea ca autoritatea contractantă să impună terților penalități administrative și financiare, în special sub forma excluderii de la beneficiul oricărui fond comunitar pentru o perioadă ce urmează a fi stabilită de instituția respectivă, în temeiul articolului 133a din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3).

(3) Articolele 74 și 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4) le impun acestor organisme să aplice dispozițiile menționate anterior.

(4) Articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(5) le impune agențiilor executive să aplice dispozițiile menționate anterior ale Regulamentului financiar pentru executarea bugetului lor operațional.

(5) Având în vedere că agențiile executive au statut de ordonatori de credite delegați de către Comisie pentru executarea creditelor de funcționare pentru care aplică Regulamentul financiar, acestea ar trebui să aibă acces la baza de date a excluderilor în același mod ca și serviciile Comisiei.

(6) Ar trebui definite obiectivele și scopul bazei de date a excluderilor pentru a determina utilizarea datelor.

(7) Oficiul European Antifraudă (OLAF) ar trebui să aibă acces la baza de date a excluderilor pentru a-și îndeplini sarcinile de investigare de reglementare și activitățile sale de culegere de informații și prevenire a fraudelor desfășurate în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(6) și Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(7).

(8) Contabilul Comisiei ar trebui să asigure gestionarea bazei de date a excluderilor și să aibă dreptul să modifice datele din baza de date. Serviciul relevant al Comisiei sau celelalte instituții ar trebui să fie responsabile de solicitarea introducerii unor avertismente de excludere în baza de date a excluderilor.

(9) Normele privind accesul la baza de date ar trebui diferențiate între serviciile Comisiei, agențiile executive și toate instituțiile și organismele Comunității care folosesc un sistem contabil pus la dispoziție de Comisie (denumit în continuare "ABAC") care permite accesul direct la avertismente, pe de o parte, și celelalte instituții, autorități și organisme de execuție care nu au un astfel de acces, pe de altă parte. Prin urmare, aceste instituții ar trebui să aibă acces prin puncte de contact desemnate, iar autoritățile și organismele de execuție ar trebui să aibă acces prin puncte de legătură.

(10) Ar trebui să fie posibilă limitarea accesului la baza de date a excluderilor atunci când autoritățile sau organismele de execuție gestionează fonduri cu un nivel foarte limitat de descentralizare, ceea ce face ca accesul la baza de date a excluderilor să fie inadecvat, sau când acest acces trebuie refuzat din motive de protecție a datelor.

(11) Pentru a le defini în mod clar responsabilitățile, ar trebui stabilite sarcinile punctelor de contact și ale punctelor de legătură.

(12) Pentru a reflecta faptul că baza de date ar trebui să fie comună instituțiilor, fluxul de date ar trebui canalizat direct către contabilul Comisiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...