Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 867/2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii [notificată cu numărul C(2008) 5737]
Număr celex: 32008H0867

Modificări (...)

În vigoare de la 18 noiembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 3 octombrie 2008
privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii
[notificată cu numărul C(2008) 5737]
(2008/867/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Respectul pentru demnitatea umană este un principiu fundamental al Uniunii Europene, printre obiectivele căruia se numără promovarea ocupării integrale a forței de muncă și a progresului social, combaterea excluziunii sociale și a discriminării, precum și promovarea justiției sociale și a protecției sociale. În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) litera (h) din tratat, Comunitatea contribuie la sprijinirea și completarea activităților statelor membre în vederea integrării persoanelor excluse de pe piața muncii. Articolul 34 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul la asistență socială și la asistență în ceea ce privește locuința pentru asigurarea unei vieți demne tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente.

(2) Recomandarea 92/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind criteriile comune referitoare la resursele suficiente și asistența socială în sistemele de protecție socială(1) rămâne în continuare un instrument de referință pentru politicile comunitare referitoare la sărăcie și excluziune socială, instrument care nu și-a pierdut din importanță, deși încă mai rămân multe de făcut pentru ca acesta să fie complet implementat.

(3) Din 1992 și-au făcut apariția noi instrumente. Unul din aceste instrumente este Metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, ale cărei obiective includ incluziunea socială activă pentru toți, care urmează să fie asigurată prin promovarea participării pe piața muncii și prin combaterea sărăciei și a excluziunii în rândul celor mai marginalizate persoane și grupuri(2). Un alt instrument îl reprezintă strategia europeană privind ocuparea forței de muncă al cărei obiectiv este, între altele, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să prevină excluziunea de pe piața muncii și să sprijine integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate(3).

(4) Persistența sărăciei și a șomajului, precum și complexitatea în continuă creștere a dezavantajelor multiple, necesită politici globale și integrate(4). În vederea modernizării sistemelor de protecție socială, sprijinul adecvat pe venit trebuie combinat cu o legătură către piața muncii și cu accesul la servicii de calitate în cadrul unei strategii integrate de incluziune activă(5). Această strategie este complementară pe deplin cu metoda flexicurității, deoarece aceasta vizează persoanele excluse de pe piața muncii. Ea contribuie la Strategia de la Lisabona prin facilitarea activării și mobilității forței de muncă, reprezentând un element de bază al dimensiunii sociale din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a UE(6).

(5) La punerea treptată în aplicare a prezentei recomandări se vor lua în considerare prioritățile naționale și disponibilitatea resurselor financiare.

(6) Prezenta recomandare și punerea în aplicare a principiilor comune prevăzute de aceasta nu aduc atingere punerii în aplicare a legislației comunitare, inclusiv a prevederilor privind ajutoarele de stat și a Regulamentului general de exceptare pe categorii(7), precum și a prevederilor comunitare privind atribuirea contractelor publice.

(7) În conformitate cu principiul subsidiarității, este de competența statelor membre să definească nivelul sprijinului pe venit și să stabilească un echilibru adecvat al politicilor, având în vedere diferitele situații și nevoi de la nivel local, regional și național,

RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

___________

(1) JO L 245, 26.8.1992, p. 46.

(2) Comunicarea COM(2005) 706 - A munci în comun înseamnă a munci mai bine: Un nou cadru pentru o coordonare deschisă a politicilor de protecție socială și incluziune socială în Uniunea Europeană.

(3) Decizia Consiliului din 7 iulie 2008 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, documentul Consiliului 10614/2/082008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4) Comunicările COM(2007) 620 - Modernizarea sistemului de protecție socială în vederea consolidării justiției sociale și coeziunii economice: promovarea incluziunii active a persoanelor celor mai îndepărtate de piața forței de muncă și COM(2005) 33 privind Agenda socială.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...