Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1100/2008 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R1100

Modificări (...)

În vigoare de la 14 noiembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1100/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2008
privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în
domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare
(versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare(3) a fost modificat în mod substanțial(4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) Realizarea liberei circulații a serviciilor în domeniul transporturilor este un element important al politicii comune a transporturilor prevăzute în tratat. În consecință, obiectivul acestei politici îl reprezintă creșterea fluidității circulației diverselor mijloace de transport în interiorul Comunității.

(3) În conformitate cu legislația comunitară și legislațiile naționale existente în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare, statele membre efectuează controale, verificări și inspecții ale caracteristicilor tehnice, autorizațiilor și altor documente pe care vehiculele și navele trebuie să le respecte. Aceste controale, verificări și inspecții sunt, în general, justificate în continuare pentru a evita perturbarea organizării pieței transporturilor și pentru a asigura siguranța rutieră și siguranța navigației.

(4) În temeiul legislației comunitare existente, statele membre au libertatea de a organiza și de a efectua controalele, verificările și inspecțiile menționate anterior oriunde doresc.

(5) Aceste controale, verificări și inspecții pot fi efectuate cu aceeași eficiență pe întreg teritoriul statelor membre în cauză și întrucât, prin urmare, trecerea frontierelor nu ar trebui să constituie un pretext pentru efectuarea acestor operațiuni,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO C 324, 30.12.2006, p. 47.

(2) Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (JO C 317 E, 23.12.2006, p. 599) și Decizia Consiliului din 15 septembrie 2008.

(3) JO L 390, 30.12.1989, p. 18.

(4) A se vedea anexa II.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...