Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directivă
privind transportul interior de mărfuri periculoase
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008L0068

Modificări (...)

În vigoare de la 30 septembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 256, 27.10.2007, p. 44.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (2),

___________

(2) Avizul Parlamentului European din 5 septembrie 2007 (JO C 187 E, 24.7.2008, p. 148), Poziția comună a Consiliului din 7 aprilie 2008 (JO C 117 E, 14.5.2008, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 19 iunie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Transportul rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase prezintă un risc considerabil de accidente. Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura realizarea acestui transport în cele mai bune condiții de siguranță posibile.

(2) S-au stabilit reguli uniforme în ceea ce privește transportul rutier și feroviar al mărfurilor periculoase prin Directiva 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase (3), și, respectiv, prin Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul feroviar de mărfuri periculoase (4).

___________

(3) JO L 319, 12.12.1994, p. 7.

(4) JO L 235, 17.9.1996, p. 25.

(3) Pentru a stabili un regim comun care să acopere toate aspectele transportului interior de mărfuri periculoase, Directivele 94/55/CE și 96/49/CE ar trebui înlocuite cu o singură directivă care să adopte, de asemenea, dispoziții privind căile navigabile interioare.

(4) Majoritatea statelor membre sunt părți contractante la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase ("ADR"), li se aplică Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase ("RID") și, în măsura în care este relevant, sunt părți contractante la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare ("ADN").

(5) ADR, RID și ADN stabilesc norme uniforme pentru transportul internațional în condiții de siguranță al mărfurilor periculoase. Aceste reguli ar trebui, de asemenea, extinse la transportul național pentru a se armoniza în întreaga Comunitate condițiile în care sunt transportate mărfurile periculoase și pentru a asigura funcționarea adecvată a pieței comune în domeniul transporturilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...