Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 654/2008 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului anual cu privire la planul de control național multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 3756] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0654

Modificări (...)

În vigoare de la 09 august 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 24 iulie 2008
privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în
elaborarea raportului anual cu privire la planul de control național
multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului
[notificată cu numărul C(2008) 3756]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2008/654/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor(1), în special articolul 44 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește reguli generale pentru efectuarea controalelor oficiale de către Comunitate sau de către autoritatea competentă din statele membre pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana animalelor și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

(2) În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, reglementarea nu trebuie să aducă atingere prevederilor comunitare specifice cu privire la controalele oficiale.

(3) Articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede ca fiecare stat membru să elaboreze un plan unic de control național multianual integrat pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(2), a normelor de sănătate animală și de bunăstare a animalelor și a articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ("planul de control național").

(4) Scopul planurilor de control naționale este, de asemenea, acela de a stabili o bază solidă pentru desfășurarea controalelor comunitare în statele membre.

(5) Articolul 27a din Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate(3) prevede că articolele 41 până la 46 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind planurile de control naționale, rapoartele anuale și controalele Comunității în statele membre și în țări terțe trebuie aplicate, după caz, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a respectivei directive.

(6) Articolul 43 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede elaborarea de către Comisie a unor orientări care să încurajeze adoptarea celor mai bune practici la toate nivelurile sistemelor de control.

(7) Articolul 43 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede elaborarea de către Comisie a unor linii directoare care să stabilească structura și conținutul în informații al rapoartelor anuale prevăzute la articolul 44 din respectivul regulament.

(8) Articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede ca statele membre să prezinte Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a planului de control național. Respectivul raport trebuie să fie prezentat anual începând după un an de la punerea în aplicare a planurilor de control naționale. În plus, articolul 44 alineatul (1) stabilește informațiile care trebuie să fie furnizate de rapoartele anuale.

(9) Articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stipulează că informațiile care trebuie incluse în rapoartele anuale trebuie să țină seama de liniile directoare care urmează a fi elaborate de către Comisie în scopul de a promova o prezentare corespunzătoare a rapoartelor în cauză. Liniile directoare nu sunt obligatorii, dar oferă statelor membre o asistență utilă punerii în aplicare a respectivului regulament.

(10) Articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede efectuarea în mod regulat de audituri comunitare în statele membre pentru a verifica dacă controalele oficiale sunt efectuate în conformitate cu planurile de control naționale și în conformitate cu legislația comunitară.

(11) Comisia trebuie să revizuiască liniile directoare menționate în prezenta decizie și să le actualizeze, după caz, în urma primirii și examinării rapoartelor anuale ale statelor membre, luând în considerare concluziile și recomandările conținute în raportul anual care trebuie să fie elaborat de către Comisie, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, și ținând seama de experiența statelor membre cu ocazia punerii în aplicare a respectivului regulament.

(12) În sensul liniilor directoare oferite de prezenta decizie, ar trebui să se ia în considerare activitatea curentă a organismului Eurostat în contextul programului statistic comunitar pentru dezvoltarea unei baze de date relative la "Activitățile de Control și de Monitorizare" care să cuprindă termeni și definiții armonizate pentru gestionarea hranei animalelor și a produselor alimentare.

(13) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...