Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 71/2008 privind identificarea și înregistrarea porcinelor (versiune codificată)
Număr celex: 32008L0071

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 08 august 2008 până la 20 aprilie 2021

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2008/71/CE A CONSILIULUI
din 15 iulie 2008
privind identificarea și înregistrarea porcinelor
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 92/102/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1992 privind identificarea și înregistrarea animalelor(2) a fost modificată de mai multe ori(3) și în mod substanțial. Este necesar, din motive de claritate și de coerență, să se codifice directiva menționată.

(2) În temeiul dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne(4), animalele destinate schimburilor intracomunitare trebuie identificate în conformitate cu cerințele normelor comunitare și înregistrate astfel încât să permită identificarea exploatației, a centrului sau a organismului de origine sau de tranzit. Înainte de 1 ianuarie 1993, aceste sisteme de identificare și de înregistrare au trebuit să fie extinse la circulația animalelor pe teritoriul fiecărui stat membru.

(3) În conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenind din țări terțe introduse în Comunitate(5), identificarea și înregistrarea animalelor, prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 90/425/CEE, cu excepția animalelor destinate sacrificării și a ecvideelor înregistrate, trebuie efectuate după realizarea controalelor menționate anterior.

(4) Este necesar să se garanteze un schimb rapid și eficient de informații între statele membre pentru aplicarea corectă a prezentei directive. Anumite dispoziții comunitare au fost prevăzute, pe de o parte, prin Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol(6) și, pe de altă parte, prin Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și cooperarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic(7).

(5) Deținătorii de animale ar trebui să păstreze registre actualizate în ceea ce privește animalele din exploatațiile lor. Persoanele implicate în schimburile comerciale cu animale ar trebui să înscrie în registre tranzacțiile efectuate. Autoritatea competentă ar trebui să aibă acces, la cerere, la aceste registre.

(6) Pentru a permite reconstituirea rapidă și exactă a circulației animalelor, animalele ar trebui să poată fi identificate. O decizie ar trebui adoptată la o dată ulterioară pentru a determina natura mărcii și, până la adoptarea respectivei decizii, sistemele naționale de identificare ar trebui păstrate pentru mișcările care se limitează la piața națională.

(7) Ar trebui prevăzută posibilitatea derogării de la cerințele în materie de marcare în cazul animalelor transportate dintr-o exploatație direct la abator. Cu toate acestea, animalele respective ar trebui identificate întotdeauna astfel încât să se poată stabili exploatația de origine.

(8) Ar trebui prevăzută posibilitatea derogării de la obligativitatea înregistrării deținătorilor de animale păstrate în scopuri personale și, pentru a putea fi luate în considerare anumite cazuri speciale, posibilitatea derogării de la procedurile de ținere a registrelor.

(9) În cazul animalelor a căror marcă a devenit ilizibilă sau a fost pierdută ar trebui aplicată o nouă marcă pentru a se putea stabili o legătură cu marca precedentă.

(10) Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze condițiile specifice prevăzute de Decizia 89/153/CEE a Comisiei din 13 februarie 1989 privind corelarea dintre probele prelevate pentru examinarea reziduurilor, animalele de la care provin acestea și exploatațiile de origine(8) sau orice norme de aplicare relevante stabilite în conformitate cu Directiva 91/496/CEE.

(11) Ar trebui prevăzută o procedură de gestionare în vederea adoptării oricăror dispoziții necesare de punere în aplicare a prezentei directive.

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivei menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...