Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 626/2008 privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0626

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iulie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 626/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 30 iunie 2008
privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii
mobile de comunicații prin satelit (MSS) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Astfel cum a fost confirmat de concluziile Consiliului din 3 decembrie 2004, utilizarea eficace și coerentă a spectrului de frecvențe radio este esențială pentru dezvoltarea serviciilor de comunicații electronice și contribuie la stimularea creșterii, a competitivității și a ocupării forței de muncă; accesul la spectrul de frecvențe radio trebuie facilitat pentru a ameliora eficiența și a promova inovarea, precum și o mai mare flexibilitate pentru utilizatori și o paletă mai largă de opțiuni pentru consumatori, ținând seama în același timp de obiective de interes general.

(2) Parlamentul European, în rezoluția sa din 14 februarie 2007 intitulată "Către o politică europeană privind spectrul de frecvențe radio" (3), a subliniat importanța comunicațiilor pentru regiunile rurale și mai puțin dezvoltate pentru care răspândirea serviciilor în bandă largă, a comunicațiilor mobile de joasă frecvență și a noilor tehnologii de comunicații fără fir ar putea oferi soluții eficiente de realizare a acoperirii complete în cele 27 de state membre, în vederea dezvoltării durabile a tuturor regiunilor. Parlamentul European a constatat, de asemenea, că diferențele dintre regimurile statelor membre de asignare și exploatare a spectrului de frecvențe radio sunt semnificative și că reprezintă obstacole majore pentru asigurarea bunei funcționări a pieței interne.

(3) În Comunicarea din 26 aprilie 2007 privind politica spațială europeană, Comisia a stabilit ca obiectiv facilitarea introducerii serviciilor inovative de comunicații prin satelit, în special prin cumularea cererii în zonele îndepărtate și rurale, insistând în același timp asupra necesității de a stabili un sistem paneuropean de emitere a autorizațiilor pentru servicii prin satelit și pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio.

(4) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru)(4) urmărește să încurajeze utilizarea și gestionarea eficientă a frecvențelor radio și a resurselor de numerotare, să elimine obstacolele rămase în ceea ce privește furnizarea rețelelor și a serviciilor asociate, să garanteze inexistența discriminării și să încurajeze crearea și dezvoltarea unor rețele transeuropene și interoperabilitatea serviciilor paneuropene.

(5) Introducerea unor sisteme noi care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (mobile satellite services - MSS) ar contribui la dezvoltarea pieței interne și ar spori competitivitatea prin creșterea disponibilității serviciilor paneuropene și a conectivității între utilizatori finali, precum și prin încurajarea unor investiții eficiente. MSS reprezintă o bază alternativă inovatoare pentru diferite tipuri de servicii paneuropene de telecomunicații și radiodifuziune/multidifuziune, indiferent de poziția utilizatorilor finali, precum acces internet/intranet de mare viteză, servicii multimedia mobile, protecție civilă și ajutor în caz de catastrofe. Aceste servicii ar putea îmbunătăți în special acoperirea zonelor rurale din Comunitate, reducând diferențele de natură digitală în plan geografic, consolidând diversitatea culturală și pluralismul media și contribuind, în același timp, la competitivitatea industriilor tehnologiilor informației și comunicațiilor din Europa, în conformitate cu Strategia de la Lisabona revizuită. Serviciilor mass-media audiovizuale transmise folosind sisteme MSS ar trebui să li se aplice, în mod corespunzător, Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)(5).

(6) Prin însăși natura lor, comunicațiile prin satelit depășesc granițele naționale și, în consecință, se pretează la o reglementare pe plan internațional sau regional care se adaugă reglementărilor naționale. Serviciile paneuropene prin satelit constituie un element important al pieței interne și ar putea contribui în mod semnificativ la îndeplinirea unor obiective ale Uniunii Europene, precum extinderea acoperirii geografice a spectrului de frecvențe radio în bandă largă, conform inițiativei i2010(6). În următori ani vor apărea alte aplicații ale sistemelor mobile de comunicații prin satelit.

(7) Decizia 2007/98/CE a Comisiei din 14 februarie 2007 privind utilizarea armonizată a spectrului de frecvențe radio pentru benzile de frecvență de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit(7) prevede punerea de către statele membre, începând cu 1 iulie 2007, a acestor benzi de frecvență la dispoziția sistemelor care furnizează MSS în Comunitate.

(8) Gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio, astfel cum este reglementată prin Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio)(8), în general, și Decizia 2007/98/CE, în special, nu se referă la procedurile de asignare a spectrului de frecvențe radio și la acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.

(9) Sub rezerva articolului 8 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea)(9), operatorii de sisteme mobile de comunicații prin satelit sunt selectați și autorizați la nivel național, în conformitate cu actualul cadru de reglementare a comunicațiilor electronice la nivel comunitar.

(10) Reglementările Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) prevăd proceduri de coordonare a frecvenței radio pentru comunicații prin satelit, ca instrumente de gestionare a interferențelor prejudiciabile, care însă nu se aplică proceselor de selectare și autorizare.

(11) Pentru a nu permite statelor membre să adopte decizii care ar putea duce la fragmentarea pieței interne și la subminarea obiectivelor identificate la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE, în mod excepțional, ar trebui să fie armonizate criteriile de selecție pentru sistemele mobile de comunicații prin satelit astfel încât, în urma procesului de selectare, MSS puse la dispoziție să fie aceleași în toată Uniunea Europeană. Investițiile inițiale importante necesare pentru dezvoltarea sistemelor mobile de comunicații prin satelit și riscurile tehnice și financiare ridicate, asociate acestora, implică realizarea unor economii de scară sub forma unei largi acoperiri geografice paneuropene, astfel încât aceste sisteme să rămână rentabile din punct de vedere economic.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...