Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 453/2008 referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R0453

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 04 iunie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 453/2008
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă
vacante în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) La 8 decembrie 2003, Consiliul a aprobat elaborarea și publicarea unui indicator structural privind locurile de muncă vacante.

(2) Planul de acțiune privind necesitățile statistice ale UEM, care a fost aprobat de Consiliu la 29 septembrie 2000, și rapoartele ulterioare asupra progresului înregistrat în aplicarea acestui plan au considerat drept prioritară stabilirea unui temei juridic pentru statisticile privind locurile de muncă vacante.

(3) Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, instituit prin Decizia 2000/98/CE a Consiliului(4) confirmă necesitatea stabilirii unui indicator pentru locurile de muncă vacante în vederea monitorizării Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă prevăzute în Decizia 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre(5).

(4) Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială - Progress(6) prevede finanțarea măsurilor relevante, inclusiv, după cum este specificat în decizie, îmbunătățirea înțelegerii situației ocupării forței de muncă și a perspectivelor acesteia, în special prin analize, studii și elaborarea de statistici și indicatori comuni în cadrul strategiei europene privind ocuparea forței de muncă.

(5) Datele privind locurile de muncă vacante, defalcate printre alte criterii în funcție de activitatea economică, sunt solicitate de Comisie în contextul strategiei europene privind ocuparea forței de muncă în vederea monitorizării și a analizei nivelului și structurii cererii de forță de muncă.

(6) Comisia și Banca Centrală Europeană solicită să primească în cel mai scurt timp date trimestriale privind locurile de muncă vacante în vederea monitorizării modificărilor pe termen scurt privind locurile de muncă vacante. Datele privind locurile de muncă vacante, actualizate în funcție de variațiile sezoniere, facilitează interpretarea modificărilor trimestriale.

(7) Datele furnizate privind locurile de muncă vacante ar trebui să fie relevante și complete, precise și exhaustive, furnizate la timp, coerente, comparabile și ușor accesibile de către utilizatori.

(8) Avantajele culegerii, la nivel comunitar, a unor date exhaustive privind toate segmentele economiei ar trebui să fie evaluate luându-se în considerare, în special, posibilitățile de raportare ale întreprinderilor mici și mijlocii și volumul de muncă pe care îl reprezintă raportarea respectivă pentru întreprinderile mici și mijlocii.

(9) Ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a include în statistici, cât de curând posibil, toate datele privind unitățile care au mai puțin de zece angajați.

(10) Pentru stabilirea domeniului de aplicare al statisticilor care urmează să fie elaborate, precum și a nivelului de detaliere necesar în funcție de activitatea economică, este necesar să se aplice versiunea în vigoare a Nomenclatorului statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE).

(11) La realizarea și diseminarea statisticilor comunitare prevăzute în prezentul regulament, autoritățile statistice naționale și comunitare ar trebui să țină cont de principiile cuprinse în Codul comunitar al bunelor practici statistice, care a fost adoptat de Comitetul pentru programe statistice înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului(7) la 24 februarie 2005 și atașat la recomandarea Comisiei privind independența, integritatea și responsabilitatea autorităților statistice naționale și comunitare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...