Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 452/2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R0452

Modificări (...)

În vigoare de la 04 iunie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 452/2008
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de
educație și învățare continuă (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Rezoluția Consiliului din 5 decembrie 1994 privind promovarea statisticilor în materie de educație și formare în Uniunea Europeană(2) a solicitat Comisiei să accelereze, în strânsă colaborare cu statele membre, dezvoltarea statisticilor referitoare la educație și formare.

(2) Consiliul European care a avut loc la Bruxelles la 22 și 23 martie 2005 a hotărât relansarea Strategiei de la Lisabona. Consiliul European a concluzionat că Europa trebuie să-și reînnoiască baza competitivității, să-și mărească potențialul de creștere și productivitatea și să-și întărească coeziunea socială, punând accentul, în principal, pe cunoaștere, inovație și pe optimizarea capitalului uman. În această privință, capacitatea de inserție profesională, adaptabilitatea și mobilitatea cetățenilor sunt vitale pentru Europa.

(3) Pentru a atinge aceste obiective, sistemele europene de educație și de formare trebuie să se adapteze la cerințele societății cunoașterii și la nevoia de a avea un nivel îmbunătățit de educație și locuri de muncă de mai bună calitate. Statisticile în materie de educație, formare și învățare continuă au o deosebită importanță ca bază pentru deciziile politice.

(4) Pentru dezvoltarea și promovarea forței de muncă competente, calificate și adaptabile, învățarea continuă constituie un factor esențial. În concluziile Președinției din cadrul Consiliului European din primăvara anului 2005, s-a subliniat că "cel mai important activ al Europei este capitalul uman". Obiectivul Orientărilor integrate pentru creștere economică și locuri de muncă, inclusiv al Orientărilor pentru politicile de ocupare ale statelor membre, adoptate de Consiliu în Decizia 2005/600/CE(3), constă în a contribui mai bine la strategia de la Lisabona și a stabili strategii globale de învățare continuă.

(5) Adoptarea, în februarie 2001, a raportului Consiliului intitulat "Obiectivele sistemelor de educație și formare" și adoptarea, în februarie 2002, a programului de lucru pentru 2001-2011 pentru punerea în practică a acestuia constituie un pas important în respectarea angajamentelor asumate de statele membre în ceea ce privește modernizarea și îmbunătățirea calității sistemelor de educație și formare ale acestora. Indicatorii și nivelurile de referință ale performanței medii europene ("criterii de performanță") se numără printre instrumentele metodei de coordonare deschisă care prezintă importanță în cadrul programului de lucru "Educație și formare 2010". În mai 2003, miniștrii educației au făcut un pas important, definind cinci criterii de performanță europene ce trebuie atinse până în 2010, subliniind totodată că aceste criterii nu definesc obiective naționale și nici nu impun decizii care ar urma să fie luate de către guvernele naționale.

(6) La 24 mai 2005, Consiliul a adoptat concluzii privind "Noii indicatori în materie de educație și formare" (4). În cadrul acestor concluzii, Consiliul a invitat Comisia să prezinte Consiliului strategii și propuneri pentru dezvoltarea unor noi indicatori în nouă domenii specifice ale educației și formării și a subliniat, de asemenea, că dezvoltarea de noi indicatori ar trebui să respecte integral responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește organizarea sistemelor educaționale ale acestora și nu ar trebui să impună sarcini administrative sau financiare nejustificate asupra organizării și instituțiilor implicate, nici să conducă, în mod inevitabil, la un număr sporit de indicatori utilizați pentru monitorizarea evoluției acestora.

(7) În noiembrie 2004, Consiliul a adoptat, de asemenea, concluzii privind cooperarea europeană în materie de educație și formare profesională, hotărând că, la nivel european, ar trebui să se acorde prioritate "îmbunătățirii domeniului de aplicare, preciziei și fiabilității statisticilor în materie de educație și formare profesională, pentru a permite evaluarea progreselor realizate".

(8) Existența unor informații statistice comparabile la nivel comunitar este esențială pentru dezvoltarea strategiilor de educație și învățare continuă, precum și pentru monitorizarea progreselor realizate în punerea în aplicare a acestora. Producția de statistici ar trebui să se bazeze pe un cadru conceptual coerent și pe date comparabile, în vederea instituirii unui sistem european integrat de informare statistică privind educația, formarea și învățarea continuă.

(9) La aplicarea prezentului regulament ar trebui să se țină seama de persoanele defavorizate de pe piața muncii menționate în Orientările pentru politicile de ocupare ale statelor membre.

(10) Comisia (Eurostat) colectează date privind formarea profesională în întreprinderi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi(5). Cu toate acestea, este necesar un cadru juridic mai amplu pentru a asigura producerea și dezvoltarea pe termen lung de statistici privind educația și învățarea continuă, care să acopere cel puțin ansamblul activităților existente și planificate pertinente. Comisia (Eurostat) colectează de la statele membre date anuale privind educația, pe bază de voluntariat, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate împreună cu Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cunoscută sub denumirea de "Colectarea de date UOE". De asemenea, Comisia (Eurostat) colectează date referitoare la educație, formare și învățare continuă din alte anchete desfășurate la nivelul gospodăriilor, cum ar fi ancheta privind forța de muncă din Uniunea Europeană(6) și statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață(7), precum și modulele lor ad-hoc.

(11) Deoarece elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniul educației și al învățării continue au un caracter dinamic, adaptându-se la un mediu în continuă schimbare, cadrul de reglementare în materie statistică ar trebui să prevadă un anumit grad de flexibilitate, într-un mod limitat și controlat, ținând seama de sarcinile care revin respondenților și statelor membre.

(12) Deoarece obiectivul prezentului regulament,și anume elaborarea unor norme statistice comune care să permită producerea de date armonizate, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...