Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 390/2008 privind liniile directoare generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Comunității (2008-2010)
Număr celex: 32008H0390

Modificări (...)

În vigoare de la 27 mai 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 14 mai 2008
privind liniile directoare generale pentru politicile economice ale
statelor membre și ale Comunității (2008-2010)
(2008/390/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 99 alineatul (2),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere dezbaterile din cadrul Consiliului European din 13 și 14 martie 2008,

întrucât o rezoluție privind recomandarea Comisiei a fost adoptată de către Parlamentul European,

RECOMANDĂ:

SECȚIUNEA A POLITICI MACROECONOMICE PENTRU CREȘTERE ȘI LOCURI DE MUNCĂ

A.1. Politici macroeconomice privind crearea unor condiții pentru o mai bună creștere și mai multe locuri de muncă

Asigurarea stabilității economice în vederea sporirii potențialului de ocupare a forței de muncă și de creștere

Politicile macroeconomice solide și reformele structurale ale piețelor de produse, de muncă și de capital sunt esențiale pentru a asigura o creștere economică bine echilibrată și realizarea integrală a potențialului de creștere. Politicile monetare pot avea un rol important, prin realizarea stabilității prețurilor, precum și, fără a aduce atingere acestui obiectiv, prin sprijinirea altor politici economice generale privind creșterea și ocuparea forței de muncă. Pentru noile state membre este important ca politicile monetare și cele privind rata de schimb valutar să contribuie la realizarea convergenței. Regimurile privind rata de schimb reprezintă o componentă importantă a cadrului general al politicii economice și monetare și ar trebui să vizeze realizarea unei convergențe nominale durabile și reale. Participarea în cadrul ERM II (mecanismul cursului de schimb II), într-un stadiu adecvat după aderare, ar trebui să sprijine aceste eforturi.

Garantarea unei situații bugetare solide va permite coordonarea deplină și simetrică a stabilizatorilor bugetari automați pe toată durata ciclului economic, în vederea stabilizării producției în jurul potențialului. Pentru statele membre care au stabilizat deja situația bugetară, provocarea o reprezintă menținerea acesteia. Pentru celelalte state membre, este esențial să se ia toate măsurile rectificative necesare, în vederea realizării obiectivelor bugetare pe termen mediu, în special în cazul îmbunătățirii condițiilor economice, evitând astfel politicile prociclice și asigurându-și o poziție care să permită îndeplinirea deplină a rolului stabilizatorilor automați pe toată durata ciclului și înaintea următoarei reduceri a activității economice. În special, în conformitate cu raportul privind reforma Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), aprobat de către Consiliul European la 22 martie 2005, statele membre din zona euro și cele participante la ERM II care nu și-au realizat încă obiectivele bugetare pe termen mediu (OTM) ar trebui să ajungă la o ajustare anuală în termeni de ajustare ciclică,fără măsurile excepționale și cele temporare, de 0,5% din PIB ca valoare de referință.

Pentru fiecare stat membru, obiectivele bugetare pe termen mediu (OTM) se diferențiază în funcție de diversitatea pozițiilor și a evoluțiilor economice și bugetare. În conformitate cu reforma PSC din 2005, obiectivele pe termen mediu vor fi revizuite pentru a lua mai mult în considerare sarcina fiscală provocată de îmbătrânirea populației. În plus, în conformitate cu reforma din 2005, introducerea sau consolidarea normelor și a instituțiilor fiscale naționale, inclusiv a mecanismelor de supraveghere, pot completa în mod util pactul și pot sprijini obiectivele acestuia.

O provocare suplimentară a politicii macroeconomice pentru unele state membre o reprezintă funcționarea într-un mediu de recuperare rapidă, care este însoțit, într-o măsură mai mică sau mai mare, de deficite externe, de expansiune rapidă a creditelor și de consolidare financiară. Prudența fiscală, supravegherea financiară eficientă și promovarea competitivității sunt esențiale în vederea controlării dezechilibrelor externe și interne. Atitudinea financiară preventivă reprezintă un mijloc esențial de menținere a deficitelor externe în limite în care se poate garanta finanțarea externă solidă. Prudența bugetară contribuie la soliditatea situației bugetare, putând limita, de asemenea, riscul creșterii cererii interne, care duce la o inflație din ce în ce mai ridicată, precum și apariția riscurilor macrofinanciare care ar putea determina oscilații ale ratelor reale de schimb și scăderea prelungită a competitivității. Reformele structurale și coordonarea corespunzătoare a politicilor joacă un rol esențial în sprijinirea economiilor pentru a face față posibilelor evoluții negative ale economiei mondiale.

Linia directoare 1. Asigurarea stabilității economice în vederea realizării creșterii economice durabile

1. În conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere, statele membre ar trebui să respecte obiectivele lor bugetare pe termen mediu. Atât timp cât acest obiectiv nu a fost realizat, acestea ar trebui să ia toate măsurile corective necesare în vederea îndeplinirii obiectivului. Statele membre ar trebui să evite politicile fiscale prociclice. În plus, este necesar ca statele membre care prezintă un deficit excesiv să ia măsuri eficiente pentru a asigura corectarea imediată a deficitelor excesive.

2. Statele membre care afișează deficite de cont curent care prezintă riscul de a nu putea fi susținute ar trebui să ia măsuri în vederea rectificării acestora, prin punerea în aplicare de reforme structurale, intensificarea competitivității externe și, dacă este cazul, sprijinirea rectificării acestora prin intermediul politicilor fiscale. A se vedea și linia directoare integrată "Aducerea unei contribuții la dinamismul și la buna funcționare a UEM" (nr. 6).

Asigurarea viabilității situației economice și bugetare, condiție a unui grad mai ridicat de ocupare a forței de muncă

În lipsa unor schimbări de natură politică sau comportamentală la scară mai largă,îmbătrânirea populației Europei prezintă riscuri serioase pentru viabilitatea pe termen lung a economiei Uniunii Europene, sub forma unui potențial mai scăzut al creșterii producției pe cap de locuitor, ca urmare a reducerii populației de vârstă activă, precum și sub forma creșterii cheltuielilor pentru finanțarea pensiilor, a asigurărilor sociale și a sistemelor de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung. În cazul în care nu sunt abordate în timp util, aceste evoluții potențiale vor duce la o creștere substanțială a datoriei. Astfel cum s-a demonstrat în raportul Comisiei privind viabilitatea, mai multe state membre sunt expuse unui risc ridicat în ceea ce privește viabilitatea, în timp ce altele sunt expuse unui risc mediu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...