Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 381/2008 de instituire a unei Rețele europene de migrație
Număr celex: 32008D0381

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 21 mai 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 14 mai 2008
de instituire a unei Rețele europene de migrație
(2008/381/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) În 2003, Comisia a inițiat o acțiune pregătitoare cu o durată de trei ani în vederea constituirii unei Rețele europene de migrație ("REM"), având drept obiectiv punerea la dispoziția Comunității și a statelor membre de date obiective, fiabile și actualizate privind fenomenul migrației.

(2) Consiliul European, în cadrul reuniunii sale de la Salonic din iunie 2003, recunoscând importanța monitorizării și analizării fenomenului multidimensional al migrației, a salutat, în concluziile sale, constituirea REM și a propus, de asemenea, analizarea posibilității de înființare a unei structuri permanente pentru viitor.

(3) La 4 noiembrie 2004, Consiliul European a aprobat un program multianual de consolidare a spațiului de libertate, securitate și justiție, cunoscut sub denumirea de Programul de la Haga, care promovează dezvoltarea celei de-a doua etape din cadrul evoluției politicii comune în domeniul azilului, migrației, vizelor și frontierelor, cu începere de la 1 mai 2004, bazate, printre altele, pe o cooperare practică mai strânsă între statele membre și pe un schimb mai eficient de informații. Programul de la Haga recunoaște faptul că "procesul de dezvoltare a politicii europene în domeniul azilului și migrației aflat în curs ar trebui să aibă la bază o analiză comună a tuturor aspectelor fenomenului migrației. Este esențială îmbunătățirea culegerii, a furnizării și a schimbului de informații și date actualizate referitoare la toate aspectele relevante privind evoluția migrației și utilizarea eficientă a acestora."

(4) În vederea consultării părților interesate cu privire la viitorul REM, Comisia a adoptat, la 28 noiembrie 2005, o "Carte verde privind evoluția Rețelei de migrație europene" care, în plus față de o evaluare a funcționării REM pe parcursul primilor ani ai perioadei pregătitoare, aborda și aspecte precum sarcinile și structura viitoare a REM.

(5) Consultarea publică a dovedit că majoritatea părților interesate susțin continuarea și consolidarea activității REM, precum și menținerea obiectivului inițial al acesteia, care constă în furnizarea de informații actualizate, obiective, fiabile și comparabile cu privire la aspecte legate de migrație și azil. De asemenea, s-a dovedit că majoritatea părților interesate doresc ca REM să rămână atașată Comisiei.

(6) REM ar trebui să evite suprapunerea eforturilor depuse de instrumentele sau structurile comunitare existente care au, de asemenea, drept obiectiv culegerea și schimbul de informații în domeniul migrației și azilului și ar trebui să reprezinte o valoare adăugată în comparație cu acestea, în special prin gama sa largă de sarcini, prin rolul important acordat analizei și legăturilor cu mediul academic și prin accesibilitatea publică a rezultatelor sale.

(7) Printre alte instrumente și structuri existente, Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare în domeniul migrației și al protecției internaționale(2) constituie un cadru de referință important pentru funcționarea Rețelei de migrație europene. Trebuie să se acorde atenție muncii valoroase depuse de către Centrul pentru informare, discuții și schimb de date privind trecerea frontierelor și imigrație (CIREFI), precum și dispozițiilor Deciziei 2005/267/CE a Consiliului din 16 martie 2005 de creare a unei Rețele de Informare și Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre(3).

(8) Pentru a-și putea atinge obiectivele, REM ar trebui să fie sprijinită de un "punct național de contact" din fiecare stat membru. Activitățile desfășurate de punctele naționale de contact ar trebui coordonate la nivel comunitar de către Comisie, cu asistența unui furnizor de servicii care să dețină competența necesară pentru a putea organiza activitatea de rutină a REM, inclusiv sistemul de schimb de informații al acesteia.

(9) Pentru a garanta că punctele naționale de contact dețin expertiza necesară pentru abordarea multiplelor aspecte specifice domeniului migrației și azilului, acestea ar trebui să fie formate din cel puțin trei experți care, în mod individual sau împreună,să dețină competențe în domeniul elaborării politicilor, al dreptului, al cercetării și al statisticii. Acești experți ar putea proveni din administrațiile statelor membre sau din oricare altă organizație. Fiecare punct național de contact ar trebui să dispună, la nivel colectiv, de expertiza adecvată în domeniul tehnologiei informației, în realizarea proiectelor de colaborare și în stabilirea de relații cu alte organizații și entități naționale, precum și în colaborarea într-un mediu multilingv la nivel european.

(10) Fiecare punct național de contact ar trebui să creeze o rețea națională de migrație, formată din organizații și persoane care își desfășoară activitatea în domeniul migrației și azilului, cuprinzând, de exemplu, universități, organizații de cercetare și cercetători, organizații guvernamentale și neguvernamentale și organizații internaționale, pentru a permite tuturor părților interesate să-și facă cunoscute punctele de vedere.

(11) Un "comitet director" ar trebui să confere REM o orientare strategică, inclusiv prin contribuția acestuia la pregătirea și aprobarea programului anual de activități al REM.

(12) Pentru a se asigura o difuzare cât mai largă a informațiilor produse de REM sub formă de studii și rapoarte, aceste informații ar trebui să fie accesibile prin intermediul celor mai avansate mijloace tehnologice, inclusiv o pagină de Internet dedicată.

(13) Atunci când este necesar pentru atingerea obiectivelor sale, REM ar trebui să aibă posibilitatea de a iniția relații de cooperare cu alte entități care își desfășoară activitatea în domeniul migrației și azilului. La stabilirea unor astfel de relații, ar trebui acordată o atenție deosebită garantării unui grad avansat de cooperare cu entități din Danemarca, Islanda, Norvegia, Elveția, din țările candidate în vederea aderării, din țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate și din Rusia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...