Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 362/2008 privind asigurarea calității externe pentru auditorii legali și firmele de audit care auditează entități de interes public [notificată cu numărul C(2008) 1721]
Număr celex: 32008H0362

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 07 mai 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDARA COMISIEI
din 6 mai 2008
privind asigurarea calității externe pentru auditorii legali și
firmele de audit care auditează entități de interes public
[notificată cu numărul C(2008) 1721] (2008/362/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Asigurarea calității externe pentru auditul legal este esențială pentru a garanta o înaltă calitate a activităților de audit. Aceasta oferă un plus de credibilitate informațiilor financiare publicate, precum și o mai bună protecție a acționarilor, a investitorilor și a altor părți interesate. Prin urmare, este necesar ca orice sistem de asigurare a calității externe să fie obiectiv și independent de domeniul auditului.

(2) Articolele 29 și 43 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului(1) stabilesc criterii foarte exigente în ceea ce privește sistemele de asigurare a calității pentru toți auditorii legali și pentru toate firmele de audit. Aceste articole includ o parte dintre ideile enunțate în Recomandarea 2001/256/CE a Comisiei din 15 noiembrie 2000 privind cerințele minime(2) de asigurare a calității auditului legal în Uniunea Europeană.

(3) Cu toate acestea, anumite părți ale respectivei recomandări, legate de auditul legal și de entitățile de interes public, sunt în prezent depășite de evoluțiile internaționale recente și de tendințele de a introduce, pentru astfel de audituri, sisteme de asigurare a calității externe, care sunt administrate independent de profesia auditului și în cadrul cărora verificările de asigurare a calității sunt efectuate de persoane care nu sunt auditori practicanți.

(4) Criteriile prevăzute de Directiva 2006/43/CEE permit totuși diferențe considerabile în ceea ce privește modul în care sunt organizate în prezent în statele membre sistemele de asigurare a calității externe pentru auditorii legali și firmele de audit. Trebuie să se evite ca părțile interesate să perceapă în mod diferit calitatea auditului în cazul auditorilor legali și al firmelor de audit de la un stat membru la altul, în special în având în vedere dispozițiile articolului 34 din Directiva 2006/43/CE. De asemenea, Directiva 2006/43/CE încurajează sistemele de supraveghere publică din statele membre să găsească o abordare coordonată pentru efectuarea verificărilor de asigurare a calității.

(5) Cooperarea dintre statele membre reprezintă o prioritate în ceea ce privește auditul entităților de interes public. Se impune furnizarea de orientări suplimentare cu privire la sistemele de asigurare a calității pentru auditorii legali și firmele de audit care desfășoară activități de audit în astfel de entități. Prin urmare, este necesară adoptarea unei noi recomandări, care să fie mai bine adaptată situației actuale decât Recomandarea 2001/256/CE și care să țină cont de noile tendințe internaționale, precum și de necesitățile specifice ale statelor membre. Cu toate acestea, nu este necesară furnizarea de orientări detaliate cu privire la sistemele de asigurare a calității pentru auditorii legali și firmele de audit care auditează alte entități decât cele de interes public.

(6) Inspecțiile trebuie să contribuie la îmbunătățirea calității auditului efectuat de auditorii legali sau de firmele de audit inspectate și trebuie să aibă un caracter periodic și preventiv. Scopul lor trebuie să fie consolidarea și păstrarea încrederii în auditul legal și, în ultimă instanță, în piețele financiare. Prin urmare, prezenta recomandare nu trebuie să se refere la investigațiile ad hoc rezultate din posibile încălcări ale legislației.

(7) Pentru a ameliora calitatea operațiunilor de audit în cadrul Comunităților, organele independente de supraveghere trebuie să aibă un rol mai activ în cadrul inspecțiilor efectuate la firmele de audit. Este necesară furnizarea de orientări pentru a se asigura independența sistemului de inspecție. În ceea ce privește desfășurarea inspecțiilor, se impune clarificarea rolului pe care îl pot avea autoritățile publice de supraveghere, asociațiile profesionale și alte organisme adecvate, precum și experții. Sunt necesare, de asemenea, clarificări cu privire la finanțarea sistemului de asigurare a calității.

(8) Articolul 43 din Directiva 2006/43/CE prevede că verificarea pentru asigurarea calității trebuie efectuată cel puțin la fiecare trei ani pentru auditorii legali sau firmele de audit care efectuează audituri legale pentru entitățile de interes public. Un sistem de supraveghere publică s-ar putea confrunta cu dificultăți în ceea ce privește recrutarea unui număr suficient de inspectori care să efectueze verificări la fața locului în cadrul fiecărei inspecții. Prin urmare, trebuie să fie posibil ca, în anumite condiții, experții care nu sunt inspectori să poată participa la verificările la fața locului.

(9) Pentru a asigura faptul că raportul final privind o inspecție este respectat de auditorul legal sau de firma de audit în cauză și că acesta le furnizează suficiente orientări pentru a evita pe viitor probleme similare celor evidențiate, trebuie să existe o comunicare reală între inspectori și auditorul legal sau firma de audit, atât anterior adoptării raportului final, cât și în faza de monitorizare.

(10) Pentru a îmbunătăți valoarea probanta a informațiilor furnizate in cadrul sistemului de asigurare a calității, precum și comparabilitatea lor în cadrul Comunității, raportul anual privind rezultatele generale ale inspecțiilor trebuie să includă informații esențiale cu privire la performanțele înregistrate care să permită atât evaluarea resurselor utilizate, cât și a eficienței și eficacității sistemului de asigurare a calității.

(11) În lumina noilor evoluții internaționale, în special implicarea experților și a organismelor competente în efectuarea inspecțiilor, Comisia intenționează să evalueze situația în 2011,

RECOMANDĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...