Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 345/2008 privind un cod de conduită pentru o cercetare responsabilă în domeniul nanoștiințelor și nanotehnologiilor [notificată cu numărul C(2008) 424]
Număr celex: 32008H0345

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 7 februarie 2008
privind un cod de conduită pentru o cercetare responsabilă în
domeniul nanoștiințelor și nanotehnologiilor
[notificată cu numărul C(2008) 424]
(2008/345/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) În comunicarea sa către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, intitulată "Către un spațiu european de cercetare", Comisia a propus în ianuarie 2000 crearea unui spațiu european de cercetare(1) în vederea consolidării și a structurării politicii europene de cercetare. În luna mai 2007, în cartea verde intitulată "Spațiul european de cercetare: noi perspective", Comisia a relansat o largă dezbatere instituțională și publică asupra posibilelor soluții pentru crearea unui spațiu european de cercetare unificat și atractiv, care să acopere nevoile și așteptările comunității științifice, ale comunității de afaceri și ale cetățenilor(2).

(2) Comisia a adoptat în luna februarie 2000 o Comunicare privind principiul precauției(3), vizând să ajungă la un acord privind modul de estimare, apreciere, gestionare și comunicare a riscurilor pe care știința nu este încă în măsură să le evalueze în întregime.

(3) În luna martie 2000 Consiliul European de la Lisabona a stabilit pentru Comunitate obiectivul de a deveni în următorul deceniu cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o îmbunătățire cantitativă și calitativă a ocupării forței de muncă și de o mai mare coeziune socială.

(4) În 2004, prin Comunicarea sa intitulată "Către o strategie europeană pentru nanotehnologie" (4), Comisia a identificat o serie de acțiuni menite să creeze acea valoare adăugată la nivel comunitar necesară pentru a rămâne competitivă în acest sector, asigurând în același timp dezvoltarea sa responsabilă. În concluziile sale din 24 septembrie 2004(5), Consiliul (Competitivitate) a salutat abordarea integrată, sigură și responsabilă propusă, precum și intenția Comisiei de a elabora un plan de acțiune pentru nanotehnologie.

(5) În 2005, luând în considerare rezultatele unei consultări publice, Comisia a elaborat un plan de acțiune privind nanotehnologiile(6) care prevede acțiuni coerente și interconectate pentru punerea imediată în aplicare a unei strategii integrate, sigure și responsabile pentru nanoștiințe și nanotehnologii, bazate pe domeniile prioritare identificate în Comunicarea "Către o strategie europeană pentru nanotehnologie". În ambele comunicări se recunoaște în mod explicit că mediul, sănătatea publică și securitatea sunt aspecte care trebuie integrate la toate nivelurile de cercetare în nanoștiințe și nanotehnologii.

(6) În urma planului de acțiune privind nanoștiințele și nanotehnologiile, în luna ianuarie 2007, Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii a prezentat un aviz privind aspectele etice ale nanomedicinei(7).

(7) Ca urmare a comentariilor exprimate în timpul unei consultări publice asupra unui aviz prealabil, Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi a adoptat în luna martie 2006 un aviz modificat privind adecvarea metodologiilor existente de evaluare a riscurilor potențiale legate de produsele fabricate sau obținute în mod întâmplător(8).

(8) În luna iunie 2006, Consiliul European a adoptat o strategie revizuită de dezvoltare durabilă, prin care perfecționa strategia de dezvoltare durabilă a Comunității, lansată la întâlnirea la nivel înalt de la Gothenburg în luna iunie 2001, care s-a concentrat asupra obiectivelor de protecție a mediului și a sănătății, precum și de combatere a sărăciei.

(9) În concluziile sale din 23 noiembrie 2007(9), Consiliul (Competitivitate) a recunoscut necesitatea de a stimula sinergii și cooperare între toate părțile interesate de nanoștiințe și nanotehnologii, inclusiv statele membre, Comisia, mediul academic, centrele de cercetare, industria, organismele financiare, organizațiile neguvernamentale și societatea în general.

(10) Un prim raport privind punerea în aplicare a planului de acțiune în nanotehnologii pentru Europa a fost prezentat Comisiei în 2007(10). În acest raport, Comisia își anunța intenția de a adopta un cod opțional de conduită pentru o cercetare responsabilă în domeniul nanoștiințelor și nanotehnologiei.

(11) Prezenta recomandare include un cod de conduită, care are obiectivul de a promova o cercetare integrată, sigură și responsabilă în domeniul nanoștiințelor și nanotehnologiilor în Europa, în folosul societății în ansamblu.

(12) Principiile și orientările generale privind acțiunile care trebuie luate, enumerate în prezenta recomandare, au beneficiat de o consultare publică.

(13) Prezenta recomandare le furnizează statelor membre un instrument pentru a dezvolta noi inițiative, în vederea garantării pentru Uniunea Europeană a unei cercetări sigure, etice și durabile, în domeniul nanoștiințelor și al nanotehnologiei.

(14) De asemenea, prezenta recomandare are scopul de a contribui la coordonarea corectă a statelor membre în vederea optimizării sinergiilor dintre toate părțile interesate de nanoștiințe și nanotehnologii, la nivel național și european,

RECOMANDĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...