Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 295/2008 privind statisticile structurale de întreprindere (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R0295

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 09 aprilie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 295/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 11 martie 2008
privind statisticile structurale de întreprindere
(reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de la întreprindere(3) a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori(4). Dat fiind faptul că sunt aduse alte modificări la respectivul regulament, este de dorit ca dispozițiile în cauză să fie reformate, din motive de claritate și de eficiență.

(2) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 a stabilit un cadru comun privind culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Comunitate.

(3) Prin Decizia nr. 2367/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind programul statistic comunitar pentru perioada 2003-2007(5) a fost adoptat programul care se va ghida după principalele priorități ale politicii comunitare privind uniunea economică și monetară, extinderea și competitivitatea Uniunii Europene, politica regională, dezvoltarea durabilă și agenda socială. Statisticile privind activitățile economice ale întreprinderilor reprezintă o parte esențială a acestui program.

(4) Prezentul regulament ar trebui să prevadă continuarea suportului statistic existent în cadrul deciziilor legate de domeniile politicilor actuale și să îndeplinească cerințele suplimentare care rezultă din noile inițiative politice comunitare, precum și din revizuirea actuală a priorităților statistice și din relevanța statisticilor efectuate, în scopul de a utiliza mai bine resursele disponibile și de a minimiza sarcina asupra respondenților. O atenție deosebită ar trebui acordată impactului asupra întreprinderilor a politicilor comunitare în domeniul energiei și al mediului, precum cele inițiate prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) (6). Cooperarea și schimbul bunelor practici între institutele naționale de statistică ar trebui încurajate în scopul de a garanta o utilizare mai eficientă a surselor de date administrative.

(5) Există o necesitate crescândă de date în domeniul serviciilor, în special în cel al serviciilor comerciale. Statisticile sunt necesare pentru analiza economică și elaborarea politicilor în legătură cu cel mai dinamic sector din economiile moderne, în special din perspectiva potențialului acestuia privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Reuniunea Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a subliniat importanța serviciilor. Evaluarea cifrei de afaceri, defalcată pe tipuri de servicii, este o cerință prealabilă pentru o autentică înțelegere a rolului serviciilor în cadrul economiei. Reuniunea Consiliului European de la Stockholm din 23 și 24 martie 2001 a ajuns la concluzia că una dintre prioritățile cele mai importante la nivel european este crearea unor piețe interne în domeniul serviciilor care funcționează în mod eficient. Statisticile defalcate pe tipuri de servicii în cadrul schimburilor comerciale transfrontaliere sunt esențiale în scopul de a monitoriza funcționarea piețelor interne a serviciilor, evaluarea competitivității serviciilor și evaluarea impactului barierelor în calea comerțului cu servicii.

(6) Datele sunt necesare în ceea ce privește demografia întreprinderilor, în special deoarece acestea sunt un element al indicatorilor structurali stabiliți în vederea monitorizării realizărilor legate de obiectivele Strategiei de la Lisabona. În plus, sunt necesare date armonizate privind demografia întreprinderilor și privind impactul acesteia asupra ocupării forței de muncă pentru a sta la baza recomandărilor politice în sprijinul acțiunilor antreprenoriale.

(7) Cadrul statistic necesită, de asemenea, un instrument flexibil care să poată oferi un răspuns rapid și la timp noilor necesități ale utilizatorilor determinate de caracteristicile din ce în ce mai dinamice, inovatoare și complexe ale economiei bazate pe cunoaștere. Combinarea unor astfel de culegeri de date ad hoc cu tipul actual de culegere de date privind statisticile structurale de întreprindere ar oferi o valoare adăugată informațiilor adunate în ambele tipuri de sondaje și ar putea reduce sarcina totală asupra respondenților prin evitarea duplicării culegerii datelor.

(8) Este necesară prevederea unei proceduri pentru adoptarea măsurilor privind punerea în aplicare a prezentului regulament în scopul clarificării în continuare a normelor aplicabile culegerii și prelucrării statistice a datelor, precum și prelucrării și transmiterii rezultatelor.

(9) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Comisiei din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(7).

(10) În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze lista de caracteristici din anexe; pentru a stabili frecvența de elaborare a statisticilor, normele de prezentare a datelor sub formă de "contribuții exclusive la totalurile europene" (CETO), primul an de referință pentru compilarea rezultatelor și în special clasificările care urmează să fie utilizate, precum și combinarea claselor de mărime; pentru actualizarea perioadelor de timp necesare transmiterii datelor; pentru adaptarea defalcării activităților și a produselor la modificări sau revizuiri ale Nomenclatorului statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE) și ale clasificării în funcție de domeniul de activitate (CPA); pentru a adopta măsuri pe baza evaluării studiilor pilot; pentru a schimba limita inferioară a populației de referință din anexa VIII și pentru a stabili criterii pentru evaluarea calității. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(11) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume de a furniza date armonizate privind structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor în cadrul Comunității, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...