Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie
Număr celex: 32008R0294

Modificări (...)

În vigoare de la 09 aprilie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 294/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 11 martie 2008
de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 157 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Agenda de la Lisabona privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă subliniază nevoia de dezvoltare a unor condiții atractive pentru investițiile în cunoaștere și inovare în Europa, pentru stimularea competitivității, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană.

(2) Statele membre au principala responsabilitate pentru susținerea unei baze europene industriale, competitive și inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura și dimensiunea provocării inovației în Uniunea Europeană necesită, de asemenea, întreprinderea unor acțiuni la nivel comunitar.

(3) Comunitatea ar trebui să acorde sprijin pentru încurajarea inovării, în special prin cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative, prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare, prin Programul pentru învățare continuă și prin fondurile structurale.

(4) Pentru completarea politicilor și a inițiativelor comunitare și naționale existente, prin încurajarea integrării triunghiului cunoașterii - învățământ superior, cercetare și inovare - pe tot cuprinsul Uniunii Europene, ar trebui instituită o nouă inițiativă la nivel comunitar, Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare "EIT").

(5) Consiliul European din 15 și 16 iunie 2006 a invitat Comisia să elaboreze o propunere oficială privind înființarea EIT, care să fie prezentată în toamna anului 2006.

(6) EIT ar trebui să aibă în primul rând obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacității de inovare a Comunității și a statelor membre, prin implicarea activităților din învățământul superior, cercetare și inovare la cele mai înalte standarde. Prin aceasta, EIT ar trebui să faciliteze și să consolideze rețelele și cooperarea și ar trebui să creeze sinergii între comunitățile de inovare din Europa.

(7) Activitățile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung în Europa, în special în domeniile transdisciplinare și/sau interdisciplinare, inclusiv cele deja identificate la nivel european. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog periodic cu societatea civilă.

(8) EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităților sale de învățământ superior, cercetare și inovare către mediul de afaceri și aplicațiilor comerciale ale acestora, precum și sprijinirii creării de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

(9) EIT ar trebui să funcționeze în principal prin intermediul parteneriatelor autonome, axate pe criteriul excelenței, între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate, sub forma unor rețele strategice durabile și autosustenabile pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui alese de către consiliul de conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenței, și ar trebui să fie desemnate drept comunități de cunoaștere și inovație (denumite în continuare "CCI-uri"). Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activitățile EIT și să evalueze activitățile CCI-urilor. Componența consiliului de conducere ar trebui să reflecte un echilibru între experiența acumulată în mediul de afaceri și cea din mediul de cercetare și/sau de învățământ superior, precum și cea din sectorul inovației.

(10) Pentru a contribui la competitivitate și pentru a consolida atractivitatea pe plan internațional și capacitatea de inovare a economiei europene, EIT și CCI-urile ar trebui să poată atrage organizații partenere, cercetători și studenți din întreaga lume, inclusiv prin încurajarea mobilității acestora, precum și să coopereze cu organizații din țări terțe.

(11) Relațiile dintre EIT și CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri contractuale, prin care urmează să se prevadă drepturile și obligațiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de coordonare și să se descrie mecanismul de supraveghere și evaluare a activităților și a rezultatelor CCI-urilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...