Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 217/2007 privind o specificație tehnică pentru interoperabilitate cu privire la subsistemul "infrastructură" al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 6440] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0217

Modificări (...)

În vigoare de la 19 martie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 20 decembrie 2007
privind o specificație tehnică pentru interoperabilitate cu privire la
subsistemul "infrastructură" al sistemului feroviar
transeuropean de mare viteză
[notificată cu numărul C(2007) 6440]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2008/217/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză(1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 96/48/CE și anexa II la aceeași directivă, sistemul feroviar transeuropean de mare viteză este subdivizat în subsisteme structurale și funcționale, care includ un sistem "infrastructură".

(2) În Decizia 2002/732/CE a Comisiei(2) s-a stabilit prima specificație tehnică pentru interoperabilitate (STI) cu privire la sistemul "infrastructură" al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

(3) Este necesar să se reanalizeze această primă STI în lumina progresului tehnic și a experienței dobândite de-a lungul punerii sale în practică.

(4) AEIF, în calitate de organism reprezentativ, a fost însărcinată cu reanalizarea și revizuirea acestei prime STI. Prin urmare, Decizia 2002/732/CE ar trebui înlocuită cu prezenta decizie.

(5) Proiectul STI revizuite a fost analizat de comitetul înființat prin Directiva 96/48/CE.

(6) Prezenta STI ar trebui să se aplice, în anumite condiții, infrastructurilor noi, modernizate și reînnoite.

(7) Prezenta STI nu aduce atingere dispozițiilor cuprinse în celelalte STI din domeniu care ar putea fi aplicabile subsistemelor "infrastructură".

(8) Prima STI referitoare la subsistemul "infrastructură" a intrat în vigoare în 2002. Dată fiind existența anumitor angajamente contractuale, noile subsisteme "infrastructură" sau noile elemente constitutive de interoperabilitate sau reînnoirea ori modernizarea acestora ar trebui să facă obiectul unei evaluări a conformității în temeiul dispozițiilor acestei prime STI. În plus, prima STI ar trebui să rămână în vigoare în ceea ce privește întreținerea și înlocuirea, efectuată în cadrul activității de întreținere, a componentelor subsistemului și a elementelor constitutive autorizate în temeiul primei STI. Prin urmare, efectele Deciziei 2002/732/CE ar trebui să rămână în vigoare în sensul menținerii proiectelor autorizate în conformitate cu STI anexată la decizia respectivă, precum și a proiectelor de linii noi și de reînnoire sau modernizare a unei linii existente, aflate într-un stadiu avansat sau care fac obiectul unui contract în curs de executare la data notificării prezentei decizii. Pentru a stabili diferența dintre sfera de aplicare a primei STI și cea a noii STI, anexate la prezenta decizie, statele membre trebuie să transmită, în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, o listă a subsistemelor și elementelor constitutive de interoperabilitate cărora li se aplică încă prima STI.

(9) Subansamblul "linie fără balast" al subsistemului "infrastructură" este definit, în sensul prezentei STI, drept o "nouă soluție". Cu toate acestea, ar trebui analizată posibilitatea definirii, în viitor, a "liniei fără balast" drept o "soluție experimentată".

(10) Prezenta STI nu impune utilizarea unor tehnologii sau soluții tehnice specifice decât în situațiile în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea rețelei feroviare transeuropene de mare viteză.

(11) Prezenta STI permite, pe o perioadă limitată de timp, încorporarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsisteme, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

(12) În versiunea sa actuală, prezenta STI nu include toate cerințele esențiale. În conformitate cu articolul 17 din Directiva 96/48/CE, aspectele tehnice care nu sunt cuprinse în textul acesteia sunt definite drept "puncte deschise" în anexa H la prezenta STI. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 96/48/CE, statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre o listă a normelor tehnice naționale referitoare la "punctele deschise" și a procedurilor utilizate pentru evaluarea conformității acestora.

(13) În ceea ce privește cazurile specifice descrise în capitolul 7 al prezentei STI, statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la procedurile care urmează să se utilizeze pentru evaluarea conformității.

(14) Traficul feroviar funcționează în prezent în temeiul unor acorduri naționale, bilaterale, multinaționale sau internaționale. Este important ca aceste acorduri să nu împiedice progresul actual și viitor spre interoperabilitate. În acest sens, este necesar ca aceste acorduri să fie examinate de către Comisie pentru a se stabili dacă STI care face obiectul prezentei decizii trebuie revizuită în consecință.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...