Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 163/2007 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la "siguranța în tunelurile feroviare" din sistemul feroviar transeuropean convențional și de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 6450] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0163

Modificări (...)

În vigoare de la 07 martie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 20 decembrie 2007
privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la
"siguranța în tunelurile feroviare" din sistemul feroviar transeuropean
convențional și de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 6450]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2008/163/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

Având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional(1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar de mare viteză(2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 96/ 48/CE, fiecare subsistem este reglementat de o STI (specificație tehnică de interoperabilitate). Dacă este cazul, un subsistem poate fi reglementat de mai multe STI, iar o STI poate să reglementeze mai multe subsisteme. Decizia de elaborare sau/și revizuire a unei STI și selectarea domeniului său tehnic și geografic de aplicare necesită un mandat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 6 alineatul (1) din 96/48/CE.

(2) Primul pas în stabilirea unei STI noi este elaborarea unui proiect de STI de către Asociația Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF), care a fost desemnată organism reprezentativ comun.

(3) AEIF a primit sarcina de a elabora un proiect de STI pentru "siguranța în tunelurile feroviare" în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE.

(4) Proiectul de STI a fost examinat de comitetul instituit prin Directiva 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și menționat la articolul 21 din Directiva 2001/16/CE.

(5) Directivele 2001/16/CE și 96/48/CE și STI se aplică în cazul reînnoirii, dar nu și înlocuirilor în cadrul procesului de întreținere. Cu toate acestea, statele membre sunt invitate să aplice STI înlocuirilor în cadrul procesului de întreținere, atunci când acest lucru este posibil și justificat de amploarea lucrărilor de întreținere.

(6) În versiunea sa actuală, STI nu tratează în mod exhaustiv toate aspectele privind cerințele esențiale. În conformitate cu articolul 17 din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 17 din Directiva 96/48/CE, aspectele tehnice care nu sunt reglementate sunt clasificate drept "Puncte deschise" în anexa C la această STI.

(7) În conformitate cu articolul 17 din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 17 din directiva 96/48/CE, fiecare stat membru trebuie să informeze celelalte state membre și Comisia în legătură cu normele tehnice naționale relevante utilizate pentru punerea în aplicare a cerințelor esențiale privind aceste "puncte deschise", precum și în legătură cu organismele desemnate de statul respectiv pentru efectuarea procedurii de evaluare a conformității sau a caracterului adecvat pentru utilizare, cât și pentru îndeplinirea procedurii utilizate pentru verificarea interoperabilității subsistemelor, în înțelesul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2001/16/CE. În acest sens, statele membre aplică, în măsura posibilităților, principiile și criteriile prevăzute de Directivele 2001/16/CE și 96/48/CE. În măsura posibilităților, statele membre trebuie să apeleze la organismele notificate în temeiul articolului 20 din Directiva 2001/16/ CE și al articolului 20 din Directiva 96/48/CE. Comisia trebuie să efectueze o analiză a informațiilor transmise de statele membre privind normele de drept intern, procedurile, organismele responsabile de punerea în aplicare a procedurilor și durata acestor proceduri și, după caz, trebuie să discute cu comitetul despre necesitatea adoptării unor măsuri.

(8) STI în cauză nu impune utilizarea unor tehnologii sau a unor soluții tehnice specifice, cu excepția cazului în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional.

(9) La baza prezentei STI stau cele mai bune cunoștințe de specialitate disponibile în momentul pregătirii proiectului acesteia. Evoluția cerințelor tehnologice, de exploatare, de siguranță sau sociale poate impune modificarea sau completarea prezentei STI. După caz, se inițiază o procedură de revizuire sau de actualizare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2001/16/CE sau cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 96/48/CE.

(10) Pentru stimularea inovației și pentru a lua în considerare experiența acumulată, STI anexată trebuie să facă obiectul unei revizuiri periodice la intervale regulate.

(11) În cazul în care se propun soluții inovatoare, producătorul sau entitatea contractantă trebuie să declare abaterea de la secțiunea relevantă a STI. Agenția Feroviară Europeană finalizează specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare ale soluției și elaborează metodele de evaluare.

(12) În cadrul mandatului s-a solicitat ca prevenirea și reducerea numărului accidentelor și incidentelor în tuneluri, în special cele având la origine incendii, să facă obiectul STI "siguranța tunelurilor feroviare". În acest context, urmau să fie analizate toate riscurile potențiale relevante, inclusiv cele legate de deraieri, coliziuni, incendii și emisii de substanțe periculoase. Cu toate acestea, aceste obiective și riscuri trebuie luate în considerare numai în măsura în care au un impact asupra subsistemelor, astfel cum este menționat în directive și dacă specificațiile rezultante pot fi asociate cu cerințele esențiale relevante. O serie de subsisteme au fost prevăzute pentru a fi luate în considerare, în principal: infrastructură, material rulant, exploatare și management al traficului, întreținere, descrise în anexa II la directive.

(13) În perioada 2000-2003, experți în domeniul tunelurilor feroviare din cadrul Uniunii Internaționale a Căilor Ferate și din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE) au evaluat și compilat cele mai bune măsuri aplicate în prezent în Europa pentru asigurarea siguranței în tunelurile noi și în cele existente. Experții din partea administratorilor infrastructurii, a întreprinderilor feroviare, a producătorilor de material rulant și oameni de știință reuniți în cadrul grupului de lucru privind STI în perioada 2003-2005 au început selecția prin luarea în considerare a acestor recomandări privind cele mai bune practici. La fel ca experții din cadrul UIC și UNECE, cei din cadrul AEIF au fost de părere că punctul forte al căilor ferate îl constituie prevenirea accidentelor. Măsurile preventive sunt în general mai rentabile decât măsurile de reducere sau salvare. O combinație de măsuri cu caracter preventiv și de reducere completate cu măsuri de autosalvare și salvare vor servi cel mai bine scopului unei siguranțe optime la costuri rezonabile.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...