Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 164/2007 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la "persoane cu mobilitate redusă" din sistemul feroviar transeuropean convențional și de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 6633] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0164

Modificări (...)

În vigoare de la 07 martie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 decembrie 2007
privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la
"persoane cu mobilitate redusă" din sistemul feroviar transeuropean
convențional și de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 6633]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2008/164/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional(1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar de mare viteză(2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE, fiecare subsistem este reglementat de o STI (specificație tehnică de interoperabilitate). Dacă este cazul, un subsistem poate fi reglementat de mai multe STI, iar o STI poate să reglementeze mai multe subsisteme. Decizia de elaborare și/sau de revizuire a unei STI și alegerea domeniului tehnic și geografic de aplicare necesită un mandat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE.

(2) Anexa II la Directiva 2001/16/CE prevede că nevoile persoanelor cu mobilitate redusă trebuie luate în considerare în procesul de elaborare a unei STI pentru subsistemul infrastructură (secțiunea 2.1 din directivă) și pentru subsistemul material rulant (secțiunea 2.6 din anexa II la Directiva 2001/16/CE). În acest sens, s-a acordat un mandat Asociației Europene pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF), care a fost desemnată în calitate de organism reprezentativ comun pentru elaborarea unui proiect de STI privind "accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă", conținând dispozițiile aplicabile atât infrastructurii, cât și materialului rulant.

(3) În 2001, AEIF a primit un mandat pentru revizuirea primei serii de STI din sistemul feroviar de mare viteză adoptate în 2002, privind subsistemele material rulant, infrastructură, control-comandă și semnalizare, energie, întreținere și exploatare. În acest context, AEIF a fost invitată să examineze, printre altele, armonizarea STI cu specificațiile privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional și accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă. În consecință, proiectul de STI privind persoanele cu mobilitate redusă, elaborat de către AEIF, reglementa atât sistemul feroviar convențional, cât și sistemul feroviar de mare viteză.

(4) Prima STI din sistemul feroviar de mare viteză privind subsistemul material rulant, adoptată în anexa la Decizia 2002/735/CE, a intrat în vigoare în 2002. În lumina obligațiilor contractuale existente, elaborarea unor noi subsisteme sau elemente constitutive de interoperabilitate privind materialul rulant, sau reînnoirea și modernizarea acestora pot să facă obiectul evaluării conformității în raport cu această primă STI. Deoarece STI din anexa la prezenta decizie este aplicabilă oricărui material rulant nou, recondiționat și modernizat al sistemelor feroviare convențional și de mare viteză, este important să se stabilească domeniul de aplicare al primei STI privind materialul rulant de mare viteză adoptată ca anexă la Decizia 2002/735/CE. Statele membre comunică o listă completă de subsisteme și elemente constitutive de interoperabilitate care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare și intră sub incidența articolului 7 litera (a) din Directiva 96/48/CE. Acestea sunt comunicate Comisiei în termen de cel mult șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(5) Proiectul de STI a fost examinat de comitetul instituit prin Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză(3) și menționat la articolul 21 din Directiva 2001/16/CE.

(6) Principalele părți interesate au fost consultate în cursul procesului de elaborare a proiectului de STI. Observațiile și motivele de îngrijorare ale acestora au fost luate în considerare în măsura posibilităților.

(7) În propunerea sa de regulament privind drepturile și obligațiile călătorilor în transportul feroviar internațional(4), Comisia a inclus mai multe dispoziții pentru a garanta că persoanele cu mobilitate redusă dispun de dreptul de a li se oferi asistență la bordul trenurilor și în gările feroviare, pentru ca acestea să poată beneficia de servicii feroviare pentru călători în mod similar oricărui alt cetățean.

(8) Propunerea de regulament privind drepturile și obligațiile călătorilor în transportul feroviar internațional cuprinde, de asemenea, dispoziții care impun întreprinderilor feroviare și gestionarilor infrastructurii să furnizeze toate informațiile utile privind accesibilitatea și condițiile de acces în trenuri și gări feroviare pentru persoanele cu mobilitate redusă.

(9) Interoperabilitatea constituie obiectivul principal al Directivelor de bază 2001/16/CE și 96/48/CE. Prezenta STI are drept obiectiv armonizarea dispozițiilor a căror adoptare este necesară pentru persoanele cu mobilitate redusă care utilizează sistemul feroviar convențional și de mare viteză. Trenurile, gările feroviare și elementele relevante ale infrastructurii care sunt în conformitate cu măsurile descrise în STI vor permite realizarea interoperabilității și vor oferi persoanelor cu mobilitate redusă condiții similare de acces la întreaga rețea transeuropeană. STI nu împiedică statele membre să introducă măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea condițiilor de acces, sub rezerva ca acest lucru să nu constituie un impediment sau să genereze costuri inutile pentru întreprinderile feroviare. O mai bună accesibilitate la materialul rulant și în gările feroviare pentru persoanele cu mobilitate redusă ar putea determina creșterea numărului de călători care, în prezent, sunt constrânși să utilizeze alte moduri de transport.

(10) Directivele 2001/16/CE și 96/48/CE și STI se aplică în cazul reînnoirii, dar nu și înlocuirilor în cadrul procesului de întreținere. Cu toate acestea, statele membre sunt invitate să aplice STI înlocuirilor în cadrul procesului de întreținere, atunci când acest lucru este posibil și justificat de amploarea lucrărilor de întreținere.

(11) În versiunea sa actuală, STI nu tratează în mod exhaustiv toate aspectele privind cerințele esențiale. În conformitate cu articolul 17 din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 17 din Directiva 96/48/CE, astfel cum au fost modificate prin Directiva 2004/50/CE, aspectele tehnice care nu sunt reglementate sunt clasificate drept "subiecte deschise" în anexa L la această STI.

(12) În conformitate cu articolul 17 din Directiva 2001/16/CE și cu articolul 17 din Directiva 96/48/CE, astfel cum au fost modificate prin Directiva 2004/50/CE, fiecare stat membru informează atât celelalte state membre și Comisia cu privire la normele tehnice naționale în domeniu în vigoare pentru punerea în aplicare a cerințelor esențiale referitoare la aceste "subiecte deschise", cât și organismele desemnate pentru punerea în aplicare a procedurii de evaluare a conformității sau a caracterului adecvat pentru utilizare, precum și a procedurii în vigoare de verificare a interoperabilității subsistemelor în sensul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2001/16/CE și al articolului 16 alineatul (2) din Directiva 96/48/CE. În acest sens, statele membre aplică, în măsura posibilităților, principiile și criteriile prevăzute de Directivele 2001/16/CE și 96/48/CE. În măsura posibilităților, statele membre trebuie să apeleze la organismele notificate în temeiul articolului 20 din Directiva 2001/16/ CE și al articolului 20 din Directiva 96/48/CE. Comisia trebuie să efectueze o analiză a informațiilor transmise de statele membre privind normele de drept intern, procedurile, organismele responsabile de punerea în aplicare a procedurilor și durata acestor proceduri și, după caz, trebuie să discute cu comitetul despre necesitatea adoptării unor măsuri.

(13) STI în cauză nu impune utilizarea unor tehnologii sau a unor soluții tehnice specifice, cu excepția cazului în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...