Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 199/2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului
Număr celex: 32008R0199

Modificări (1), Referințe (3)

În vigoare de la 05 martie 2008 până la 09 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 199/2008 AL CONSILIULUI
din 25 februarie 2008
privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea,
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului
și sprijinirea consultanței științifice cu privire la
politica comună în domeniul pescuitului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului(3) prevede evaluarea, în mod regulat, de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (denumit în continuare "CSTEP") a gestionării resurselor acvatice vii, inclusiv a considerentelor biologice, economice, de mediu, sociale și tehnice.

(2) Codul de conduită pentru un pescuit responsabil al Organizației pentru Alimentație și Agricultură din cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și Acordul privind conservarea și gestionarea stocurilor migratoare de pește subliniază necesitatea dezvoltării cercetării și colectării de date, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor științifice din acest sector.

(3) În conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare "PCP") privind conservarea, gestionarea și exploatarea resurselor acvatice vii din apele necomunitare, Comunitatea trebuie să participe la eforturile depuse pentru conservarea resurselor halieutice, în special în conformitate cu dispozițiile adoptate în acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului sau de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(4) La 23 ianuarie 2003, Consiliul a adoptat concluziile cu privire la Comunicarea Comisiei adresată Consiliului și Parlamentului European privind stabilirea unui "Plan de acțiune comunitar pentru integrarea cerințelor de protecție a mediului în PCP" cu principii directoare, măsuri de gestionare și un program de lucru, în scopul orientării spre o abordare ecosistemică a gestionării în domeniul pescuitului.

(5) La 13 octombrie 2003, Consiliul a adoptat concluziile cu privire la Comunicarea Comisiei adresată Consiliului și Parlamentului European cu privire la îmbunătățirea consultanței științifice și tehnice pentru gestionarea pescuitului comunitar, care descrie nevoia de consultanță științifică a Comunității, stabilește mecanismele pentru furnizarea avizelor, identifică domeniile în care sistemul trebuie întărit și propune posibile soluții pe termen scurt, mediu și lung.

(6) Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului(4) trebuie revizuit pentru a ține seama în modul cuvenit de o abordare axată pe flote a gestionării pescuitului, de necesitatea elaborării unei abordări ecosistemice, de necesitatea de a îmbunătăți calitatea, exhaustivitatea și accesul la datele privind domeniul pescuitului, de necesitatea unui sprijin mai eficace pentru furnizarea de consultanță științifică și pentru promovarea cooperării dintre statele membre.

(7) Regulamentele în vigoare existente în domeniul colectării și al gestionării datelor privind sectorul pescuitului cuprind dispoziții cu privire la colectarea și gestionarea datelor privind vasele de pescuit, activitățile și capturile acestora, precum și monitorizarea prețurilor, dispoziții care ar trebui luate în considerare în prezentul regulament pentru a se raționaliza colectarea și utilizarea acestor date în cadrul PCP și pentru a se evita orice suprapunere în colectarea datelor. Regulamentele în vigoare existente sunt următoarele: Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului(5), Regulamentul (CE) nr. 788/96 al Consiliului din 22 aprilie 1996 privind furnizarea de către statele membre a statisticilor asupra producției acvaculturii(6), Regulamentul (CE) nr. 2091/98 al Comisiei din 30 septembrie 1998 privind segmentarea flotei de pescuit și a activităților de pescuit comunitare în cadrul programelor orientative multianuale(7), Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură(8), Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime(9), Regulamentul (CE) nr. 1954/2003 al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind gestionarea efortului de pescuit referitor la anumite zone și resurse de pescuit comunitare(10), Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit(11), Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare(12), Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit(13), Regulamentul (CE) nr. 1921/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind transmiterea de date statistice referitoare la debarcările de produse pescărești în statele membre(14), Regulamentul (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție(15), Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa(16).

(8) Datele colectate în scopul evaluării științifice ar trebui să includă informații privind flotele și activitățile acestora, date biologice privind capturile, inclusiv deversarea deșeurilor pescărești, informații de studiu privind stocurile de pește și impactul de mediu pe care le-ar putea avea activitățile de pescuit asupra ecosistemului marin. Aceste date ar trebui să cuprindă și date care să explice stabilirea prețurilor și alte date care ar putea facilita o evaluare a situației economice a întreprinderilor pescărești, a acvaculturii și a industriei de transformare, precum și a tendințelor în domeniul ocupării forței de muncă din aceste sectoare.

(9) Pentru a proteja și conserva resursele acvatice vii și exploatarea durabilă a acestora, ar trebui pusă în aplicare treptat o abordare ecosistemică a gestionării sectorului pescuitului. În acest scop, este necesar să se colecteze date pentru a se putea evalua efectele pescuitului asupra ecosistemului marin.

(10) Programele comunitare pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ar trebui puse în aplicare sub responsabilitatea directă a statelor membre. În consecință, statele membre ar trebui să elaboreze programe naționale în conformitate cu programul comunitar.

(11) Este necesar ca statele membre să coopereze atât între ele, cât și cu țări terțe și să își coordoneze programele naționale proprii cu privire la colectarea de date privind una și aceeași regiune marină sau regiuni marine care cuprind apele interioare în cauză.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...