Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 8/2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor
Număr celex: 32008L0008

Modificări (...)

În vigoare de la 20 februarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) JO C 104 E, 30.4.2004, p. 143 și avizul din 16 mai 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

(2) JO C 117, 30.4.2004, p. 15 și JO C 195, 18.8.2006, p. 54.

întrucât:

(1) Realizarea pieței interne, globalizarea, dereglementarea și schimbările tehnologice au contribuit la producerea unor schimbări de proporții în volumul și natura comerțului cu servicii. Posibilitatea prestării la distanță a unui număr de servicii este din ce în ce mai mare. Drept urmare, de-a lungul anilor s-au luat treptat diferite măsuri pentru a face față situației, astfel încât, în prezent, multe servicii specifice sunt taxate pe baza principiului destinației.

(2) Pentru o bună funcționare a pieței interne este necesară modificarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (3) în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor, ca urmare a strategiei Comisiei de modernizare și simplificare a modului de operare a sistemului comun de TVA.

(3) JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/75/CE (JO L 346, 29.12.2007, p. 13).

(3) Pentru toate prestările de servicii locul de taxare ar trebui să fie, în principiu, locul în care are loc consumul. În cazul în care norma generală privind locul de prestare a serviciilor ar fi astfel modificată, anumite excepții de la această normă ar fi în continuare necesare din motive atât administrative, cât și de politică.

(4) În cazul prestărilor de servicii către persoane impozabile, norma generală privind locul de prestare a serviciilor ar trebui să ia în considerare locul unde este stabilit destinatarul, și nu cel unde este stabilit furnizorul. Pentru definirea normelor privind locul de prestare a serviciilor și pentru minimizarea obligațiilor întreprinderilor, persoanele impozabile care desfășoară și activități neimpozabile ar trebui considerate persoane impozabile pentru toate serviciile care le sunt furnizate. În același mod, persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA ar trebui considerate impozabile. Aceste dispoziții, potrivit normelor obișnuite, nu ar trebui să se aplice și prestărilor de servicii destinate unei persoane impozabile pentru folosul său personal sau al angajaților săi.

(5) În cazul prestărilor de servicii către persoane neimpozabile, norma generală ar trebui să rămână cea conform căreia locul de prestare a serviciilor este locul unde furnizorul și-a stabilit sediul activității sale economice.

(6) În anumite situații nu sunt aplicabile normele generale privind locul de prestare a serviciilor persoanelor impozabile și neimpozabile, ci anumite excepții menționate expres. Aceste excepții ar trebui să aibă la bază în principal criteriile deja existente și să reflecte principiul taxării la locul consumului, fără să impună sarcini administrative disproporționate asupra anumitor comercianți.

(7) Atunci când unei persoane impozabile îi sunt prestate servicii de către o persoană stabilită într-un alt stat membru, mecanismul de taxare inversă ar trebui să se aplice în mod obligatoriu în anumite cazuri, și anume persoana impozabilă însăși ar trebui să estimeze valoarea corespunzătoare a TVA pentru serviciile care îi sunt prestate.

(8) Pentru a simplifica obligațiile impuse întreprinderilor care desfășoară anumite activități în state membre în care nu își au sediul, ar trebui stabilit un sistem prin care acestea să poată beneficia de un punct de contact electronic unic pentru identificarea în scopuri de TVA și pentru declararea TVA. Până la crearea unui astfel de sistem, ar trebui utilizat sistemul de facilitare a respectării obligațiilor fiscale de către persoanele impozabile nestabilite în Comunitate.

(9) În vederea asigurării aplicării corecte a prezentei directive, fiecare persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA ar trebui să depună o declarație recapitulativă privind persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA cărora le-a prestat servicii taxabile cărora li se aplică mecanismul de taxare inversă.

(10) Unele dintre modificările privind locul de prestare a serviciilor ar putea să aibă un impact considerabil asupra bugetelor statelor membre. Pentru a asigura o tranziție armonioasă aceste modificări ar trebui introduse de-a lungul timpului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...