Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (versiune reformată)
Număr celex: 32008R0106

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 13 februarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 106/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008
privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența
energetică a echipamentelor de birou
(versiune reformată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Se impune adoptarea unor modificări substanțiale la Regulamentul (CE) nr. 2422/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 noiembrie 2001 privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou(3). Din motive de claritate, regulamentul în cauză ar trebui să fie reformat.

(2) Echipamentele de birou reprezintă o parte importantă a consumului total de electricitate. Diversele modele comercializate pe piața comunitară utilizează niveluri diferite de energie electrică pentru executarea de funcții similare și există un potențial semnificativ de optimizare a eficienței energetice a acestora.

(3) Ameliorarea eficacității energetice a echipamentelor de birou ar trebui să contribuie la ameliorarea competitivității Comunității și a securității aprovizionării acesteia cu energie, precum și la protecția mediului și a consumatorilor.

(4) Este esențială promovarea măsurilor care au ca obiectiv funcționarea corespunzătoare a pieței interne.

(5) Este de dorit să se coordoneze inițiativele naționale de etichetare referitoare la eficiența energetică, pentru a fi reduse la minimum efectele adverse ale măsurilor de punere în aplicare a acestor inițiative asupra industriei și comerțului.

(6) Deoarece obiectivul acțiunii propuse, și anume stabilirea normelor aplicabile programului comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(7) Protocolul la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, aprobat la Kyoto la 11 decembrie 1997, impune reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității cu 8%, cel mai târziu în perioada 2008-2012. Pentru atingerea acestui obiectiv, sunt necesare măsuri mai riguroase în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Comunității.

(8) De asemenea, în Decizia nr. 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 privind reexaminarea programului Comunității Europene de politică și de acțiune în materie de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă "Spre o dezvoltare durabilă" (4), se precizează că etichetarea referitoare la eficiența energetică a echipamentelor reprezintă o prioritate esențială în vederea integrării în domeniul energetic a cerințelor privind protecția mediului.

(9) Rezoluția Consiliului din 7 decembrie 1998 privind eficiența energetică în Comunitatea Europeană(5) a solicitat o mai mare utilizare a etichetării aparatelor și echipamentelor.

(10) Este de dorit să se coordoneze, oricând este oportun, cerințele, etichetele și metodele de încercare privind eficiența energetică.

(11) Majoritatea echipamentelor de birou eficiente din punct de vedere energetic sunt accesibile la costuri suplimentare reduse sau fără costuri suplimentare și, prin urmare, prin economia de electricitate realizată, pot compensa în numeroase cazuri costul suplimentar, într-un termen rezonabil de scurt. În consecință, obiectivele economisirii de energie și reducerii emisiilor de dioxid de carbon pot fi atinse în acest domeniu la un cost avantajos și fără inconveniente pentru consumatori sau industrie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...