Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 72/2008 de înființare a "întreprinderii comune ENIAC"
Număr celex: 32008R0072

Modificări (...)

În vigoare de la 04 februarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 171 și 172,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(3) (denumit în continuare "al șaptelea program-cadru") prevede o contribuție a Comunității la stabilirea de parteneriate pe termen lung între sectorul public și cel privat sub formă de inițiative tehnologice comune (denumite în continuare "ITC-uri") care ar putea să fie puse în aplicare de întreprinderi comune în sensul articolului 171 din tratat. Aceste ITC-uri sunt rezultatul activității platformelor tehnologice europene, deja instituite în cadrul celui de-al șaselea program-cadru, și acoperă anumite aspecte ale cercetării în domeniul lor specific. Acestea ar trebui să combine investițiile sectorului privat și fondurile publice europene, inclusiv fondurile din cel de-al șaptelea program-cadru.

(2) Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(4) subliniază necesitatea unor parteneriate paneuropene ambițioase între sectorul public și cel privat pentru accelerarea dezvoltării de tehnologii fundamentale prin intermediul unor acțiuni ample de cercetare la nivel comunitar, inclusiv, în special, prin ITC-uri.

(3) Strategia de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă subliniază necesitatea dezvoltării unor condiții favorabile investițiilor în domeniul cunoașterii și inovației din Comunitate, pentru a stimula competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

(4) În concluziile sale din 25 și 26 noiembrie 2004, Consiliul a încurajat Comisia să dezvolte în continuare conceptele de platforme tehnologice și de ITC-uri. Consiliul a subliniat, de asemenea, faptul că astfel de inițiative ar putea contribui la coordonarea tuturor eforturilor comunitare de cercetare, în vederea dezvoltării unor sinergii cu activitățile întreprinse în cadrul programelor existente, precum Eureka, ținând seama de importanța lor contribuție în domeniul cercetării și dezvoltării (denumit în continuare "C&D").

(5) Societățile europene și alte organizații de cercetare și dezvoltare active în domeniul nanoelectronicii au preluat inițiativa stabilirii platformei tehnologice europene privind nanoelectronica (denumită în continuare "platforma tehnologică ENIAC") în cadrul celui de-al șaselea program-cadru. Platforma tehnologică ENIAC a dezvoltat o agendă de cercetare strategică bazată pe consultarea extensivă a părților interesate din sectorul public și cel privat. Agenda de cercetare strategică a identificat prioritățile din domeniul nanoelectronicii și a recomandat orientările de urmat de către o ITC în acest sector.

(6) Crearea ITC privind nanoelectronica reprezintă un răspuns la comunicările Comisiei din 6 aprilie 2005 privind "Crearea spațiului de cercetare european (ERA) al cunoașterii pentru creștere economică" și din 20 iulie 2005 privind "Acțiunile comune pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă: Programul comunitar Lisabona", care propun o abordare nouă și mai ambițioasă a parteneriatelor la scară mare dintre sectorul public și cel privat în domenii de interes major pentru competitivitatea europeană, identificate prin intermediul dialogului cu industria.

(7) ITC privind nanoelectronica răspunde necesității de a susține tehnologiile fundamentale ale informației și comunicării, astfel cum sunt descrise în raportul "Spre o Europă inovatoare" din ianuarie 2006. Acest raport recomandă, de asemenea, modelul inițiativei tehnologice ENIAC pentru combinarea fondurilor naționale și comunitare în cadrul unei structuri juridice clar stabilite și într-un mod armonizat și sincronizat.

(8) ITC privind nanoelectronica ar trebui să creeze un parteneriat durabil între sectorul public și cel privat și să sporească și să stimuleze investițiile private și publice în sectorul nanoelectronicii din Europa, care, în sensul prezentului regulament, include statele membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare "statele membre") și țările asociate la cel de-al șaptelea program-cadru (denumite în continuare "țările asociate"). ITC privind nanoelectronica ar trebui să permită, de asemenea, o coordonare eficientă a programului-cadru, a industriei, a programelor naționale de C&D și a programelor interguvernamentale de cercetare și dezvoltare, precum și o sinergie a resurselor și fondurilor acestora, contribuind astfel la consolidarea economică viitoare, competitivitatea și dezvoltarea durabilă a Europei. În final, obiectivele sale ar trebui să aibă ca scop încurajarea colaborării între toate părțile interesate, precum industria, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urile), a autorităților naționale, a centrelor universitare și a centrelor de cercetare, prin concentrarea și orientarea eforturilor de cercetare.

(9) ITC privind nanoelectronica ar trebui să stabilească o agendă de cercetare adoptată de comun acord (denumită în continuare "agenda de cercetare"), respectând îndeaproape recomandările agendei de cercetare strategice elaborate de platforma tehnologică ENIAC. Agenda de cercetare ar trebui să identifice și să revizuiască prioritățile de cercetare, la intervale regulate, în vederea dezvoltării și adoptării unor competențe-cheie pentru nanoelectronică din diferite sectoare de aplicare, în scopul consolidării competitivității europene și al facilitării apariției unor noi piețe și aplicații societale.

(10) ITC privind nanoelectronica ar trebui să urmărească două obiective care reprezintă o parte importantă din agenda de cercetare strategică a platformei tehnologice ENIAC: încurajarea progreselor în integrarea și miniaturizarea dispozitivelor și sporirea funcționalității acestora. ITC privind nanoelectronica ar trebui să conducă la obținerea de noi materiale, echipamente și procese, la crearea de noi arhitecturi, procese de fabricare inovatoare, metode de concepție revoluționare și noi metode de ambalare și "sistematizare". De asemenea, ITC ar trebui să impulsioneze și să fie impulsionată prin aplicații inovatoare de înaltă tehnologie în domeniul comunicării și al informaticii, al transporturilor, al asistenței medicale și al bunăstării, al gestionării energiei și mediului, al securității și al siguranței, precum și al divertismentului.

(11) Ambiția și sfera obiectivelor declarate ale ITC privind nanoelectronica, amploarea resurselor financiare și tehnice care trebuie mobilizate, precum și necesitatea unei coordonări și a unei sinergii eficiente a resurselor și fondurilor impun luarea unei inițiative la nivel comunitar. Prin urmare, este necesară crearea unei întreprinderi comune (denumită în continuare "întreprinderea comună ENIAC"), în temeiul articolului 171 din tratat, ca persoană juridică responsabilă de punerea în aplicare a ITC privind nanoelectronica. Pentru a asigura gestionarea adecvată a activităților de C&D lansate în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru, întreprinderea comună ENIAC ar trebui constituită pe o perioadă care să se încheie la 31 decembrie 2017.

(12) Întreprinderea comună ENIAC ar trebui să fie un organism creat de Comunitate, iar descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului său ar trebui să fie acordată de către Parlamentul European, la recomandarea Consiliului. Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama de caracteristicile legate de natura ITC-urilor ca parteneriate public-private și, în special, de contribuția sectorului privat la buget.

(13) Obiectivele întreprinderii comune ENIAC ar trebui să fie urmărite prin punerea în comun a resurselor din sectorul public și din cel privat, în scopul susținerii activităților de C&D sub formă de proiecte. În acest scop, întreprinderea comună ENIAC ar trebui să poată organiza cereri competitive de propuneri pentru proiectele destinate să pună în aplicare anumite părți din agenda de cercetare. Activitățile de C&D ar trebui să respecte principiile etice fundamentale aplicabile în temeiul celui de-al șaptelea program-cadru.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...