Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 71/2008 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R0071

Modificări (...)

În vigoare de la 04 februarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 171 și 172,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(1), denumit în continuare "al șaptelea program-cadru", prevede contribuția Comunității la stabilirea unor parteneriate pe termen lung între sectorul public și cel privat sub forma unor inițiative tehnologice comune (denumite în continuare "ITC") care ar putea fi puse în aplicare prin intermediul unor întreprinderi comune în înțelesul articolului 171 din tratat. Aceste inițiative tehnologice comune sunt rezultatul activității platformelor tehnologice europene, instituite deja în cadrul celui de-al șaselea program-cadru și care acoperă anumite aspecte ale cercetării în domeniul fiecăreia. Acestea ar trebui să combine investițiile sectorului privat și fondurile publice europene, inclusiv fondurile din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru.

(2) Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(2), (denumit în continuare "programul specific «Cooperare»"), subliniază necesitatea unor parteneriate paneuropene ambițioase între sectorul public și cel privat pentru accelerarea dezvoltării unor tehnologii fundamentale prin intermediul unor acțiuni ample de cercetare la nivel comunitar, inclusiv, în special, prin inițiative tehnologice comune.

(3) Strategia de la Lisabona pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă subliniază necesitatea dezvoltării unor condiții favorabile investițiilor în domeniul cunoașterii și al inovației din Europa, pentru a stimula competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană.

(4) În concluziile sale din 13 mai 2003, 22 septembrie 2003 și, respectiv, 24 septembrie 2004, Consiliul a subliniat importanța unei dezvoltări viitoare a acțiunilor în cadrul planului de acțiune 3% pentru cercetare și politica în domeniul inovației, inclusiv a dezvoltării unor noi inițiative destinate să intensifice cooperarea dintre sectorul industriei și cel public în finanțarea cercetării în scopul consolidării legăturilor transnaționale dintre sectorul public și cel privat.

(5) Consiliul, în concluziile sale din 4 decembrie 2006 și 19 februarie 2007, respectiv Consiliul European în concluziile sale din 8-9 martie 2007, a invitat Comisia să înainteze propuneri de punere în practică a inițiativelor tehnologice comune în cazul inițiativelor care au atins un stadiu de pregătire adecvat.

(6) Consiliul consultativ pentru cercetare aeronautică în Europa (ACARE) din cadrul platformei tehnologice europene pentru aeronautică a elaborat o agendă de cercetare strategică în care a identificat reducerea impactului aviaÅ£iei asupra mediului drept una dintre principalele sale priorităÅ£i. De asemenea, acesta a concluzionat asupra necesității unor schimbări tehnologice majore în vederea îndeplinirii, până în anul 2020, a obiectivelor privind reducerea cu 50% a emisiilor de CO2, reducerea cu 80% a emisiilor NOx, reducerea cu 50% a zgomotului extern și realizarea de progrese semnificative în ceea ce privește reducerea impactului pe care îl au asupra mediului fabricarea, întreținerea și eliminarea aeronavelor și a produselor aeronautice.

(7) Amploarea eforturilor necesare pentru a răspunde provocărilor ecologice cu care se confruntă sistemul de transport aerian, în conformitate cu agenda de cercetare strategică a ACARE, justifică înființarea unei întreprinderi comune, care constituie instrumentul adecvat pentru coordonarea activităților de cercetare în cauză.

(8) Inițiativa tehnologică comună Clean Sky ar trebui să atenueze variatele riscuri de eșecuri ale pieței care descurajează investițiile private în activitățile de cercetare în domeniul aeronauticii în general și în tehnologiile nepoluante de transport aerian în special. Această inițiativă ar trebui să permită integrarea și demonstrarea la nivelul întregului sistem, reducând astfel riscurile pentru investițiile private în dezvoltarea de noi produse aeronautice ecologice. De asemenea, inițiativa ar trebui să stimuleze investițiile private în activitățile de C&D în domeniul tehnologiilor ecologice din cadrul Uniunii Europene și, prin urmare, să răspundă problemelor rezultate din cauze externe existente în materie de C&D și de mediu.

(9) Inițiativa tehnologică comună Clean Sky ar trebui să accelereze dezvoltarea tehnologiilor nepoluante de transport aerian în cadrul Uniunii Europene pentru a le pune cât mai repede în practică, fapt care va contribui la realizarea priorităților strategice ecologice și sociale ale Europei în contextul unei creșteri economice durabile.

(10) Inițiativa tehnologică comună Clean Sky ar trebui să reprezinte un parteneriat între sectorul public și cel privat care să asocieze toate părțile interesate importante. Ținând seama de caracterul de lungă durată al acestui parteneriat, de necesara regrupare și disponibilitate a resurselor financiare, de înalta expertiză științifică și tehnică necesară, inclusiv de cantitatea considerabilă de cunoștințe care trebuie gestionate, precum și de necesitatea stabilirii unor norme aplicabile în ceea ce privește proprietatea intelectuală, este esențială crearea unei entități juridice capabile să asigure utilizarea coordonată și gestionarea eficientă a fondurilor alocate inițiativei tehnologice comune Clean Sky. Prin urmare, este oportună înființarea unei întreprinderi comune în temeiul articolului 171 din tratat (denumită în continuare "întreprinderea comună Clean Sky").

(11) Întreprinderea comună Clean Sky urmărește punerea în aplicare a tehnologiilor inovatoare ecologice în toate segmentele transportului aerian civil, inclusiv în ceea ce privește aeronavele comerciale de mare capacitate, aeronavele de transport regional și giravioanele, precum și în toate tehnologiile de sprijin, precum motoarele, sistemele și ciclul de viață al materialelor. Întreprinderea comună Clean Sky va produce demonstratori la scară reală în toate domeniile activităților de cercetare, care ar trebui încercate fie la sol, fie în zbor, ca urmare a unei abordări total integrate și a monitorizării progreselor tehnologice și a impactului acestora.

(12) Întreprinderea comună Clean Sky ar trebui înființată pentru o perioadă care să se încheie la 31 decembrie 2017, pentru a asigura gestionarea adecvată a activităților de cercetare lansate, dar care nu s-au încheiat, în cursul celui de-al șaptelea program-cadru (2007-2013), inclusiv exploatarea rezultatelor de către membrii întreprinderii comune Clean Sky și de către participanți. Cu toate acestea, exploatarea rezultatelor nu va fi finanțată de întreprinderea comună.

(13) Membrii întreprinderii comune Clean Sky ar trebui să fie Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisie în calitate de reprezentant al sectorului public, responsabilii demonstratorilor tehnologici integrați (denumiți în continuare "DTI") și membrii asociați ai diverșilor DTI.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...