Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 74/2008 de înființare a "întreprinderii comune ARTEMIS" în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate
Număr celex: 32008R0074

Modificări (...)

În vigoare de la 04 februarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 171 și 172,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(2) (denumit în continuare "al șaptelea program-cadru") prevede o contribuție a Comunității la stabilirea de parteneriate public-privat pe termen lung sub formă de inițiative tehnologice comune (ITC) care ar putea fi puse în aplicare prin intermediul unor întreprinderi comune în sensul articolului 171 din tratat. Aceste ITC sunt rezultatul activității platformelor tehnologice europene, deja instituite în cadrul celui de-al șaselea program-cadru, și acoperă anumite aspecte ale cercetării în domeniul fiecăreia. Ele trebuie să combine investițiile sectorului privat și fondurile publice europene, inclusiv fondurile din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru.

(2) Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(3) (denumit în continuare "programul specific «Cooperare»") subliniază necesitatea unor parteneriate paneuropene ambițioase între sectorul public și cel privat pentru accelerarea dezvoltării de tehnologii fundamentale prin intermediul unor acțiuni ample de cercetare la nivel comunitar, inclusiv, în special, prin ITC.

(3) Strategia de la Lisabona pentru creștere și ocupare a forței de muncă subliniază necesitatea dezvoltării unor condiții favorabile investițiilor în domeniul cunoașterii și inovației din Comunitate, pentru a stimula competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

(4) În concluziile sale din 25-26 noiembrie 2004, Consiliul a încurajat Comisia să continue elaborarea conceptelor de platforme tehnologice și ITC. Consiliul a subliniat faptul că astfel de inițiative ar putea contribui la coordonarea tuturor eforturilor comunitare de cercetare, în vederea dezvoltării unor sinergii cu activitățile întreprinse în cadrul programelor existente, precum Eureka și COST, ținând seama de contribuția lor importantă în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D).

(5) Societățile europene și alte organizații de cercetare și dezvoltare active în domeniul sistemelor informatice integrate au preluat inițiativa stabilirii platformei tehnologice europene privind sistemele informatice integrate (denumită în continuare "platforma tehnologică ARTEMIS") în cadrul celui de-al șaselea program-cadru. Platforma tehnologică ARTEMIS a elaborat o agendă de cercetare strategică bazată pe consultarea amplă a părților interesate din sectorul public și cel privat. Agenda de cercetare strategică a identificat prioritățile din domeniul sistemelor informatice integrate și a recomandat direcțiile care trebuie urmate pentru o ITC în acest sector.

(6) ITC privind sistemele informatice integrate constituie un răspuns la comunicările Comisiei din 6 aprilie 2005 privind "Crearea Spațiului European de Cercetare (SEC) al cunoașterii pentru creștere economică" și din 20 iulie 2005 privind "Acțiunile comune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă: Programul comunitar de la Lisabona", care propun o abordare nouă și mai ambițioasă a parteneriatelor la scară largă dintre sectorul public și cel privat în domenii de interes major pentru competitivitatea europeană, identificate în cadrul dialogului cu industria.

(7) ITC privind sistemele informatice integrate răspunde necesității de a susține tehnologiile predominante ale informației și comunicării, astfel cum sunt descrise în raportul "Spre o Europă inovatoare" din ianuarie 2006(4). Acest raport recomandă, de asemenea, modelul platformei tehnologice ARTEMIS pentru combinarea fondurilor naționale și comunitare în cadrul unei structuri juridice clar stabilite și într-un mod armonizat și sincronizat.

(8) ITC privind sistemele informatice integrate ar trebui să creeze un parteneriat durabil între sectorul public și cel privat, precum și să sporească și să stimuleze investițiile publice în sectorul sistemelor integrate din Europa, care, în sensul prezentului regulament, ar trebui să fie considerate ca incluzând statele membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare "statele membre") și țările asociate la cel de-al șaptelea program-cadru (denumite în continuare "țările asociate"). Această ITC privind sistemele informatice integrate ar trebui să permită, de asemenea, o coordonare eficientă a programului-cadru, a industriei, a programelor naționale de R&D și a programelor interguvernamentale de R&D (Eureka), precum și o sinergie a resurselor și fondurilor acestora, contribuind astfel la viitoarea consolidare economică, competitivitate și dezvoltare durabilă a Europei. În final, obiectivele acesteia ar trebui să aibă ca scop încurajarea colaborării dintre toate părțile interesate precum industria, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), autoritățile naționale, centrele universitare și centrele de cercetare, prin concentrarea și orientarea eforturilor de cercetare.

(9) ITC privind sistemele informatice integrate ar trebui să stabilească o agendă de cercetare adoptată de comun acord (denumită în continuare "agenda de cercetare") care să respecte îndeaproape recomandările agendei de cercetare strategică elaborate de platforma tehnologică ARTEMIS. Agenda de cercetare ar trebui să identifice și să revizuiască, la intervale periodice, prioritățile de cercetare în vederea dezvoltării și adoptării unor tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate din diferite sectoare de aplicare, în scopul consolidării competitivității europene și al facilitării apariției unor noi piețe și aplicații pentru societate.

(10) ITC privind sistemele informatice integrate ar trebui să abordeze conceperea, dezvoltarea și utilizarea unor sisteme electronice și informatice universale, interoperabile și rentabile, puternice și sigure. Inițiativa ar trebui să furnizeze concepte și arhitecturi de referință care să propună abordări comune din punct de vedere arhitectural pentru anumite serii de aplicații, componente intermediare care să faciliteze interconectarea și să asigure interoperabilitatea, precum și metode și instrumente de concepere a sistemelor integrate care să permită dezvoltarea și obținerea rapidă de prototipuri.

(11) Ambiția și sfera obiectivelor declarate ale ITC privind sistemele informatice integrate, amploarea resurselor financiare și tehnice care trebuie mobilizate, precum și necesitatea unei coordonări și a unei sinergii eficiente a resurselor și fondurilor impun luarea unei inițiative la nivel comunitar. Prin urmare, este necesară crearea unei întreprinderi comune (denumită în continuare "întreprinderea comună ARTEMIS"), în temeiul articolului 171 din tratat, ca persoană juridică responsabilă de punerea în aplicare a ITC privind sistemele informatice integrate. Pentru a asigura gestionarea adecvată a activităților de R&D lansate în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru (2007-2013), întreprinderea comună ARTEMIS ar trebui creată pe o perioadă care să se încheie la 31 decembrie 2017.

(12) Întreprinderea comună ARTEMIS ar trebui să fie un organism înființat de Comunitate, iar descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului său ar trebui să fie autorizată de Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, ținând totuși seama de caracteristicile specifice naturii ITC ca parteneriat dintre sectorul public și cel privat și, în special, de contribuția sectorului privat la buget.

(13) Obiectivele întreprinderii comune ARTEMIS ar trebui să fie urmărite prin punerea în comun a resurselor sectorului public și ale celui privat, în scopul susținerii activităților de R&D sub formă de proiecte. În acest scop, întreprinderea comună ARTEMIS ar trebui să poată organiza cereri competitive de propuneri pentru proiecte destinate să pună în aplicare anumite părți din agenda de cercetare. Activitățile de R&D ar trebui să respecte principiile etice fundamentale aplicabile în temeiul celui de-al șaptelea program-cadru.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...