Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2/2008 cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008L0002

Modificări (...)

În vigoare de la 29 ianuarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2008/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008
cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți
(versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 74/347/CEE a Consiliului din 25 iunie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți(3) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial(4). Din motive de claritate și raționalizare, decizia menționată ar trebui să fie codificată.

(2) Directiva 74/347/CEE este una dintre directivele distincte în legătură cu procedura de omologare de tip CE prevăzută de Directiva 74/150/CEE a Consiliului astfel cum a fost înlocuită de Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate(5) și stabilește cerințe tehnice cu privire la designul și construcția tractoarelor agricole sau forestiere pe roți în ceea ce privește câmpul vizual și ștergătoarele de parbriz. Aceste cerințe tehnice vizează apropierea legislațiilor statelor membre pentru a permite punerea în aplicare, pentru fiecare tip de tractor, a procedurii de omologare CE care face obiectul Directivei 2003/37/CE. Prin urmare, dispozițiile Directivei 2003/37/CE cu privire la tractoarele agricole sau forestiere, remorcile acestora și echipamentul remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate, se aplică prezentei directive.

(3) Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere obligațiilor incumbând statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern și la aplicarea directivelor astfel cum sunt menționate la anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 161, 13.7.2007, p. 35.

(2) Avizul Parlamentului European din 19 iunie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 decembrie 2007.

(3) JO L 191, 15.7.1974, p. 5. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 277, 10.10.1997, p. 24).

(4) A se vedea anexa II partea A.

(5) JO L 171, 9.7.2003, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).

Articolul 1

(1) Se înțelege prin tractor agricol sau forestier orice vehicul cu motor, pe roți sau șenile, care are cel puțin două osii, a cărui funcție principală constă în forța sa de tracțiune și care este special conceput pentru tractarea, împingerea, purtarea sau acționarea anumitor utilaje, mașini sau remorci destinate să fie folosite în exploatarea agricolă sau forestieră. Acesta poate fi amenajat pentru a transporta o încărcătură și pasageri.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...