Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 70/2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț
Număr celex: 32008D0070

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 ianuarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 70/2008/CE
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008
privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 135,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu agenda de la Lisabona, Comunitatea și statele membre s-au angajat să sporească nivelul de competitivitate a societăților comerciale care își desfășoară activitatea în Europa. Conform Deciziei 2004/387/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni (IDABC) (3), Comisia și statele membre ar trebui să furnizeze sisteme de informații și comunicații eficiente, eficace și interoperabile pentru schimbul de informații între administrațiile publice și cetățenii Comunității.

(2) Acțiunea de guvernare electronică paneuropeană, prevăzută în Decizia 2004/387/CE, presupune adoptarea unor măsuri cu scopul de a spori eficiența organizării controalelor vamale și de a asigura fluxul continuu de date, astfel încât procedurile de vămuire să fie mai eficiente, să se reducă obligațiile administrative, să contribuie la combaterea fraudei, a crimei organizate și a terorismului, să răspundă intereselor fiscale, să protejeze proprietatea intelectuală și patrimoniul cultural, să îmbunătățească siguranța mărfurilor și securitatea comerțului internațional și să intensifice eforturile în ceea ce privește sănătatea și protecția mediului. În acest sens, este extrem de importantă furnizarea de tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) concepute pentru a fi utilizate de administrațiile vamale.

(3) Rezoluția Consiliului din 5 decembrie 2003 privind crearea unui mediu simplu și informatizat pentru vamă și comerț (4), adoptată ca urmare a comunicării Comisiei privind crearea unui mediu simplu și informatizat pentru vamă și comerț, invită Comisia să elaboreze, în strânsă cooperare cu statele membre, un plan strategic multianual în vederea creării unui mediu vamal comunitar electronic coerent și interoperabil. Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (5) impune utilizarea tehnicilor de procesare de date pentru depunerea declarațiilor sumare și pentru schimbul electronic de date între autoritățile vamale, astfel încât controalele vamale să se bazeze pe sisteme automatizate de analiză a riscurilor.

(4) În consecință, este necesară stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț, precum și a structurii, a mijloacelor și a termenelor pentru realizarea acestuia.

(5) Comisia ar trebui să pună în aplicare prezenta decizie în strânsă cooperare cu statele membre. În consecință, este necesar să se precizeze care sunt responsabilitățile și sarcinile specifice care revin părților implicate și să se reglementeze repartizarea costurilor între Comisie și statele membre.

(6) Comisia și statele membre ar trebui să partajeze răspunderea în ceea ce privește componentele comunitare și naționale ale sistemelor de comunicații și schimb de informații, în conformitate cu principiile prevăzute în Decizia nr. 253/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 de adoptare a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2007) (6) și având în vedere Decizia nr. 2235/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2002 de adoptare a unui program comunitar pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor de impozitare pe piața internă (Programul Fiscalis 2003-2007) (7).

(7) Pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentei decizii și coerența între diferitele sisteme care urmează afi create, este necesară instituirea unui sistem de monitorizare.

(8) Rapoartele întocmite în mod regulat de către statele membre și Comisie ar trebui să furnizeze informații privind stadiul punerii în aplicare a prezentei decizii.

(9) În vederea creării unui mediu informatizat, este necesară o strânsă cooperare între Comisie, autoritățile vamale și operatorii economici. Pentru a înlesni această cooperare, grupul responsabil cu politica vamală ar trebui să asigure coordonarea activităților necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii. Ar trebui organizate consultări cu operatorii economici, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar, în toate etapele de pregătire a activităților menționate anterior.

(10) Țărilor aderente și țărilor candidate ar trebui să li se permită participarea la aceste activități, în vederea pregătirii pentru aderare.

(11) Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(12) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (8).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...