Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 97/2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, în vederea aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0097

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/97/CE A CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a
mărfurilor, în vederea aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din actul de aderare, în cazul în care actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate în virtutea aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexe, Consiliul adoptă actele necesare, mai puțin cazul în care Comisia adoptă actul original.

(2) Actul Final al conferinței la care a fost finalizat Tratatul de aderare arată că Înaltele Părți Contractante au încheiat un acord politic privind o serie de adaptări la actele adoptate de instituții în virtutea aderării și au invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3) Prin urmare, Directivele 92/13/CEE2, 2004/17/CE3 și 2004/18/CE4 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 92/13/CEE, 2004/17/CE și 2004/18/CE se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Comisiei îi sunt comunicate de îndată textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții din dreptul intern, fie că sunt acte cu putere de lege sau acte administrative, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și României.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...