Banca Centrală Europeană - BCE

Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare (2006/C 73/08)
Număr celex: 32006X0325(01)8

Modificări (...)

În vigoare de la 25 martie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACORDUL
din 16 martie 2006
între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale
statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor
de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia
a Uniunii economice și monetare (2006/C 73/08)

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) ȘI BĂNCILE CENTRALE NAȚIONALE ALE STATELOR MEMBRE AFLATE ÎN AFARA ZONEI EURO LA 16 MARTIE (DENUMITE ÎN CONTINUARE "BCN DIN AFARA ZONEI EURO"),

întrucât:

(1) Acordul din 1 septembrie 1998 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare1 (denumit în continuare "acordul din 1 septembrie 1998") a fost modificat de trei ori. Introducerea unui nou criteriu pentru contrapartidele eligibile să efectueze direct cu BCE intervenții la limitele intervalului necesită o nouă modificare a anexei I la acordul din 1 septembrie 1998. Prin urmare, din motive de claritate și transparență, acordul din 1 septembrie 1998 trebuie înlocuit de un nou acord.

(2) Consiliul European a convenit, în rezoluția sa din 16 iunie 1997 (denumită în continuare "rezoluție") să instituie un mecanism al cursului de schimb (denumit în continuare "MCS II") la începutul celei de-a treia etape a Uniunii economice și monetare, 1 ianuarie 1999.

(3) În temeiul rezoluției,

- MCS II înlocuiește Sistemul monetar european;

- pentru buna funcționare a pieței unice și pentru creșterea nivelului investițiilor, dezvoltării și ocupării forței de muncă, este necesar un mediu economic stabil și, prin urmare, este în interesul tuturor statelor membre. Piața unică nu trebuie periclitată prin alinieri greșite ale cursului de schimb sau prin fluctuații excesive ale cursului de schimb nominal între euro și alte monede ale Uniunii Europene, ceea ce ar perturba fluxurile comerciale între statele membre. În afară de aceasta, în conformitate cu articolul 124 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, fiecare stat membru are obligația de a trata politica proprie a cursului de schimb ca pe o problemă de interes comun;

- MCS II contribuie la asigurarea faptului că statele membre din afara zonei euro care participă la MCS II (denumite în continuare "state membre participante din afara zonei euro") își orientează politicile către stabilitate și promovarea convergenței, sprijinindu-le astfel eforturile pentru adoptarea monedei euro;

- participarea la MCS II este facultativă pentru statele membre din afara zonei euro. Cu toate acestea, se așteaptă ca statele membre care fac obiectul unei derogări să participe la acest mecanism. Un stat membru care nu participă de la început la MCS II poate participa la o dată ulterioară;

- MCS II funcționează fără a aduce atingere obiectivului principal al BCE și al BCN din afara zonei euro de a menține stabilitatea prețurilor;

- pentru moneda fiecărui stat membru participant din afara zonei euro (denumită în continuare "monedă participantă din afara zonei euro") se stabilește un curs central în raport cu euro;

- există un interval de fluctuație standard de ± 15% față de cursurile centrale;

- trebuie să se asigure că orice modificare a cursurilor centrale se efectuează în timp util, astfel încât să se evite erori majore semnificative. Astfel, toate părțile la acordul comun privind cursurile centrale, inclusiv BCE, au dreptul de a iniția o procedură confidențială având ca scop revizuirea cursurilor centrale;

- în principiu, intervenția la limitele intervalului este automată și nelimitată, cu finanțare pe termen foarte scurt. Cu toate acestea, BCE și BCN din afara zonei euro care participă la MCS II (denumite în continuare "BCN participante din afara zonei euro") pot să suspende intervenția în cazul în care aceasta contravine obiectivului lor principal, respectiv menținerea stabilității prețurilor. În decizia lor, acestea vor lua în considerare toți factorii relevanți și, în special, necesitatea menținerii stabilității prețurilor și a funcționării credibile a MCS II;

- cooperarea în domeniul politicii cursului de schimb poate fi consolidată în continuare, de exemplu prin permiterea unor legături ale cursurilor de schimb mai strânse între euro și monedele participante din afara zonei euro, în cazul în care și în măsura în care acestea sunt adecvate din perspectiva progresului către atingerea convergenței.

(4) Intervenția ar trebui folosită ca un instrument de susținere coroborat cu alte măsuri de politică în domeniu, inclusiv a politicilor monetare și fiscale adecvate care au ca scop convergența economică și stabilitatea cursului de schimb. Există posibilitatea unor intervenții coordonate în interiorul intervalului, hotărâte printr-un acord comun între BCE și BCN participantă din afara zonei euro, în paralel cu alte măsuri adecvate, inclusiv utilizarea flexibilă a ratelor dobânzii, întreprinsă de aceasta din urmă.

(5) Este necesar să se permită o flexibilitate suficientă, în special pentru a se putea corela diferite grade, ritmuri și strategii de convergență economică ale statelor membre din afara zonei euro.

(6) Prezentul acord nu exclude instituirea, pe o bază bilaterală, a unor intervale de fluctuație suplimentare și a încheierii de acorduri în materie de intervenție între statele membre din afara zonei euro.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...