Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 62/2005 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul "aplicații telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar transeuropean convențional (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R0062

Modificări (...), Jurisprudență

În vigoare de la 18 ianuarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 62/2006 AL COMISIEI
din 23 decembrie 2005
privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul
"aplicații telematice pentru transportul de marfă" al sistemului
feroviar transeuropean convențional (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional1, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 2001/16/CE, sistemului feroviar transeuropean convențional este subdivizat în subsisteme structurale și funcționale. Este necesar ca fiecare dintre subsisteme să fie reglementat de o specificație tehnică de interoperabilitate (STI).

(2) Primul pas în stabilirea unei STI este elaborarea unui proiect de STI de către Asociația Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF), care a fost desemnată organism reprezentativ comun.

(3) AEIF a fost mandatată să elaboreze un proiect de STI pentru subsistemul "aplicații telematice pentru transportul de marfă" în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE. Parametrii de bază pentru proiectul de STI respectiv au fost adoptați prin Decizia 2004/446/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" și "aplicații telematice pentru transportul de marfă" menționate de Directiva 2001/16/CE2.

(4) Proiectul de STI elaborat pe baza parametrilor de bază a fost însoțit de un raport introductiv conținând o analiză cost-beneficiu, în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din directiva menționată anterior.

(5) Proiectul de STI a fost examinat de comitetul instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză3, având în vedere raportul introductiv.

(6) În conformitate cu articolul 1 din Directiva 2001/16/CE, condițiile de realizare a interoperabilității sistemului feroviar transeuropean convențional se referă la conceperea, construirea, îmbunătățirea, reînnoirea și exploatarea infrastructurilor și a materialului rulant care contribuie la funcționarea sistemului, care va fi dat în folosință după data intrării în vigoare a directivei. De asemenea, interconectarea eficientă a sistemelor de informații și de comunicații ale diferiților administratori de infrastructură și operatori este considerată importantă.

(7) Majoritatea aplicațiilor telematice pentru transportul de marfă existente au fost concepute și aplicate în conformitate cu cerințele piețelor naționale. Acest fapt afectează continuitatea serviciilor de informații peste granițe, un factor cheie în asigurarea calității serviciilor feroviare internaționale, în special pe segmentul în plină dezvoltare al serviciilor internaționale de transport de marfă.

(8) O STI pentru telematică nu trebuie să impună utilizarea de tehnologii sau soluții tehnice specifice, exceptând cazurile în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional.

(9) STI pentru telematică se bazează pe cele mai avansate cunoștințe de specialitate disponibile în momentul elaborării proiectului în cauză. Evoluțiile din tehnologie, cerințele operaționale, de securitate sau sociale pot impune modificarea sau completarea respectivei STI. În acest sens, va fi elaborată o procedură de gestionare a modificărilor pentru a consolida și actualiza cerințele STI. Procesul de actualizare va fi plasat sub auspiciile Agenției Europene Feroviare instituite prin Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului4 de îndată ce agenția devine operațională, respectiv până în aprilie 2006. După caz, va fi inițiată, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2001/16/CE, o procedură de revizuire sau de actualizare mai aprofundată și mai detaliată care presupune modificări ale procedurii corespunzătoare identificate în prezenta STI.

(10) Aplicarea unei STI pentru telematică trebuie să țină seama de criteriile specifice privind compatibilitatea tehnică și operațională dintre infrastructurile și materialul rulant care urmează a fi puse în funcțiune și sistemele în care urmează a fi integrate. Aceste cerințe de compatibilitate implică o analiză tehnică și economică amănunțită care trebuie realizată pentru fiecare caz în parte. Analiza respectivă ar trebui să țină seama de interfețele dintre diferitele subsisteme menționate de Directiva 2001/16/CE, de diferitele categorii de linii și material rulant prevăzute de directiva menționată anterior și de mediile tehnic și operațional ale rețelei existente.

(11) Cu toate acestea, este esențial ca o asemenea analiză să fie efectuată într-un cadru de norme și linii directoare de aplicare coerente. Aceasta va necesita instituirea, de către organismele reprezentative din sectorul feroviar la nivel european, a unei strategii europene de punere în aplicare a unei STI pentru telematică. O asemenea strategie ar trebui să precizeze etapele necesare pentru trecerea de la abordările naționale fragmentate din prezent în ceea ce privește gestionarea informațiilor la o situație de schimb fluid de informații în cadrul întregii rețele feroviare a Uniunii Europene.

(12) Pentru a asigura o aplicare eficientă a STI, trebuie conceput un Plan Strategic European de Desfășurare. Planurile de aplicare progresivă elaborate de participanți trebuie coordonate la nivel european și trebuie să țină seama de procedeele și sistemele de tehnologie a informațiilor existente ale întreprinderilor feroviare și ale administratorilor de infrastructură. În acest sens, este necesar ca întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură să contribuie prin furnizarea de informații funcționale și tehnice privind aplicațiile telematice individuale existente pentru transportul de marfă.

(13) Sistemul țintă necesar în STI ar trebui să se bazeze pe o tehnologie informatică având o durată de viață prevăzută care este sensibil mai mică decât cea a instalațiilor feroviare de semnalizare și telecomunicații tradiționale actuale. Astfel, este necesară o strategie de desfășurare mai degrabă proactivă decât reactivă pentru a evita ca sistemul să devină învechit înainte de realizarea completă a interconexiunilor sale. De asemenea, o desfășurare fragmentată în ansamblul sistemului feroviar european ar da naștere unor costuri suplimentare importante și unor cheltuieli generale operaționale datorate incertitudinii privind continuitatea serviciului. Stabilirea unui plan cadru coerent la nivel european ar contribui la o dezvoltare armonioasă a unor servicii de informații continue în cadrul întregului sistem feroviar transeuropean, în conformitate cu strategia UE pentru rețeaua de transport transeuropean. Un astfel de plan trebuie să se bazeze pe planuri naționale de aplicare corespunzătoare și ar trebui să furnizeze o bază de cunoștințe adecvate pentru a sprijini adoptarea de decizii de către diferitele părți implicate - în special de către Comisie în alocarea de sprijin financiar pentru proiectele feroviare. Comisia ar trebui să fie autorizată să faciliteze stabilirea mijloacelor adecvate pentru a asigura coordonarea dintre părți în dezvoltarea unui astfel de plan european.

(14) Pentru a evita orice confuzie, este necesar să se precizeze că dispozițiile Deciziei 2004/446/CE privind parametrii de bază ai sistemului feroviar transeuropean convențional nu se mai aplică.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...