Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 110/2006 de adaptare a directivelor 95/57/CE și 2001/109/CE din domeniul statistic, ca urmare a aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0110

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Directiva 2006/110/CE a Consiliului
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a directivelor 95/57/CE și 2001/109/CE din domeniul statistic,
ca urmare a aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56, având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, în cazul în care actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie să fie adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele sale, actele necesare vor fi adoptate de Consiliu, în cazul în care Comisia nu a adoptat actul original.

(2) Actul final al conferinței care a elaborat Tratatul de aderare a arătat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic asupra unei serii de adaptări ale actelor adoptate de instituții necesare ca urmare a aderării și au invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, adaptări completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3) Directivele 95/57/CE2 și 2001/109/CE3 trebuie modificate în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

2 JO L 291, 6.12.1995, p. 32.

3 JO L 13, 16.1.2002, p. 21.

Articolul 1

Directivele 95/57/CE și 2001/109/CE se modifică după cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană, cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...