Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 94/2006 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport rutier de mărfuri (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0094

Modificări (...)

În vigoare de la 27 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/94/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport
rutier de mărfuri (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Prima Directivă a Consiliului din 23 iulie 1962 privind stabilirea unor reguli comune pentru transporturile internaționale (transportul rutier de mărfuri contra cost sau pe baza unei chirii)3 a fost modificată substanțial în repetate rânduri4. Din motive de claritate și de raționalitate, directiva respectivă ar trebui codificată.

___________

1 JO C 241, 28.9.2004, p. 19.

2 Avizul Parlamentului European din 21 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 545) și Decizia Consiliului din 14 novembre 2006.

3 JO L 70, 6.8.1962, p. 2005/62. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 881/92 (JO L 95, 9.4.1992, p. 1).

4 A se vedea anexa II, partea A.

(2) O politică comună a transporturilor presupune, între altele, stabilirea unor reguli comune pentru transportul internațional rutier de mărfuri către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre. Regulile respective trebuie stabilite astfel încât să contribuie la buna funcționare a pieței interne a transporturilor.

(3) Este necesară asigurarea unei extinderi progresive a transportului internațional rutier de mărfuri, luând în considerare cerințele impuse de dezvoltarea înregistrată în cadrul Comunității în domeniul schimburilor și al transportului de mărfuri.

(4) Anumite transporturi au fost scutite de orice regim de contingente și de autorizații de transport. În cadrul organizării pieței, instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 881/92 al Consiliului din 26 martie 1992 privind accesul pe piața transportului rutier de mărfuri în cadrul Comunității către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre1, este necesară menținerea unui sistem de scutire de licență comunitară sau de orice altă autorizație de transport, în cazul unora dintre transporturile respective, datorită naturii lor speciale.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...