Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 7/2006 privind obligația statelor membre de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere (Versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0067

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 08 august 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/67/CE A CONSILIULUI
din 24 iulie 2006
privind obligația statelor membre de a menține stocuri minime
de țiței și/sau produse petroliere (Versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Directiva 68/414/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1968 privind obligația statelor membre ale CEE de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere3 a fost modificată substanțial de mai multe ori4. În interesul clarității și raționalității, Directiva menționată ar trebui codificată.

(2) Țițeiul și produsele petroliere importate joacă un rol important în aprovizionarea Comunității cu energie. Orice dificultate, chiar temporară, care are ca efect reducerea aprovizionării cu astfel de produse importate din state terțe sau creșterea semnificativă a prețului pe piețele internaționale ar putea determina perturbări grave în activitatea economică a Comunității. În consecință, Comunitatea trebuie să fie în măsură să compenseze sau cel puțin să atenueze orice efecte dăunătoare într-o astfel de situație.

(3) S-ar putea produce în mod neprevăzut o criză de aprovizionare și, prin urmare, este esențial să se stabilească de îndată mijloacele necesare pentru soluționarea unei eventuale penurii.

(4) În acest scop, este necesar să se întărească securitatea aprovizionării cu țiței și produse petroliere în statele membre prin constituirea și menținerea unor stocuri minime la cele mai importante produse petroliere.

(5) Este necesar ca modalitățile de organizare a stocurilor petroliere să nu aducă atingere bunei funcționări a pieței interne.

(6) În Directiva 73/238/CEE5, Consiliul a decis asupra măsurilor adecvate - inclusiv scoaterea din stocurile de petrol - care să se ia în cazul unor dificultăți în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere a Comunității; statele membre și-au asumat obligații similare în acordul privind un "Program internațional al energiei".

(7) Este necesar ca stocurile să fie la dispoziția statelor membre, în cazul în care se ivesc dificultăți în aprovizionarea cu petrol. Statele membre ar trebui să aibă puterea și capacitatea de a controla utilizarea stocurilor astfel încât să le pună rapid la dispoziția sectoarelor în care necesarul de aprovizionare este urgent.

(8) Modalitățile de organizare pentru menținerea stocurilor trebuie să asigure disponibilitatea stocurilor și accesibilitatea lor către consumatori.

(9) Modalitățile de organizare pentru menținerea stocurilor trebuie să fie transparente, asigurând o repartizare echitabilă și nediscriminatorie a sarcinilor ce decurg din obligația stocării. Prin urmare, informațiile referitoare la costul stocării de petrol pot fi puse la dispoziția părților interesate de către statele membre.

(10) Pentru a organiza întreținerea stocurilor, statele membre pot recurge la un sistem bazat pe delegarea obligației, în totalitate sau parțial, unui organism sau unei agenții de stocare. Eventualul sold trebuie păstrat de rafinatori și de alți operatori de pe piață. Parteneriatul între guvern și industrie este esențial pentru eficacitatea și fiabilitatea mecanismelor de stocare.

(11) Producția internă contribuie ea însăși la securitatea aprovizionării. Evoluția pieței petrolului poate justifica o derogare corespunzătoare de la obligația de a menține stocuri de petrol pentru statele membre care au producție internă de țiței. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre pot scuti întreprinderi de obligația menținerii unor stocuri pentru o sumă care să nu depășească cantitatea de produse pe care aceste întreprinderi le fabrică din țițeiul indigen.

(12) Este oportună adoptarea metodelor deja aplicate de Comunitate și de statele membre în cadrul obligațiilor și acordurilor lor internaționale. Având în vedere evoluția structurii consumului de petrol, buncărele aviației internaționale au devenit un element important al acestui consum.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...