Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 66/2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0066

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 septembrie 2006
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori
și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1) și articolul 95 alineatul (1) coroborate cu articolele 4, 6 și 21 din prezenta directivă,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 22 iunie 2006,

întrucât:

___________

1 JO C 96, 21.4.2004, p.29.

2 JO C 117, 30.4.2004, p.5.

3 JO C 121, 30.4.2004, p 35.

4 Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 354), poziția comună a Consiliului din 18 iulie 2005 (JO C 264 E, 25.10.2005, p. 1) și poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iulie 2006.

(1) Este de dorit să se armonizeze măsurile naționale privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Obiectivul fundamental al prezentei directive este de a reduce impactul negativ al bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori asupra mediului, contribuind astfel la protecția, conservarea și îmbunătățirea calității mediului. Baza juridică este, prin urmare, articolul 175 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, este necesar, de asemenea, să se ia măsuri la nivel comunitar în temeiul articolului 95 alineatul (1) pentru a armoniza cerințele privind conținutul în metale grele și etichetarea bateriilor și a acumulatorilor astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne și să se evite denaturarea concurenței în cadrul Comunității.

(2) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deșeurilor a stabilit orientări ale politicii comunitare viitoare în domeniul deșeurilor. Această comunicare precizează necesitatea de a se reduce cantitățile de substanțe periculoase din deșeuri și subliniază posibilele avantaje ale regulilor comunitare care limitează prezența de astfel de substanțe în produsele și în procesele de producție. Se afirmă în continuare că, atunci când nu se poate evita generarea de deșeuri, deșeurile ar trebui refolosite sau recuperate în vederea valorificării materialelor sau a energiei.

(3) Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de acțiune comunitar de combatere a poluării mediului cu cadmiu1 a subliniat limitarea folosirii cadmiului la cazurile în care nu există alternative convenabile și colectarea și reciclarea bateriilor care conțin cadmiu ca elemente majore ale strategiei pentru controlul cadmiului în interesul protecției sănătății umane și a mediului.

(4) Directiva 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind bateriile și acumulatorii care conțin anumite substanțe periculoase2 a permis o apropiere legislativă a statelor membre în acest domeniu. Cu toate acestea, obiectivele directivei respective nu au fost realizate pe deplin. Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu3 și Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)4 au subliniat, de asemenea, necesitatea de revizuire a Directivei 91/157/CEE. Este necesar, prin urmare, ca Directiva 91/157/CEE să fie revizuită și înlocuită din motive de claritate.

(5) Pentru a-și îndeplini obiectivele privind mediul, prezenta directivă interzice introducerea pe piață a anumitor baterii și acumulatori care conțin mercur sau cadmiu. Aceasta încurajează, de asemenea, un nivel ridicat de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și o îmbunătățire a performanței privind mediul a tuturor agenților implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor, de exemplu producătorii, distribuitorii și utilizatorii finali, în special agenții implicați direct în tratarea și reciclarea de deșeuri de baterii și acumulatori. Normele specifice necesare în acest scop completează legislația comunitară în vigoare privind deșeurile, în special Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile5, Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri6 și Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor7.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...