Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 801/2007 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, în Republica Estonia, în Republica Letonia, în Republica Lituania, în Republica Ungară, în Republica Malta, în Republica Polonă, în Republica Slovenia și în Republica Slovacă
Număr celex: 32007D0801

Modificări (...)

În vigoare de la 08 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2007
privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen
în Republica Cehă, în Republica Estonia, în Republica Letonia, în
Republica Lituania, în Republica Ungară, în Republica Malta, în
Republica Polonă, în Republica Slovenia și în Republica Slovacă
(2007/801/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2003, în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 prevede că dispozițiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menționate în anexa I la actul respectiv, se aplică într-un nou stat membru, în sensul actului respectiv, numai în temeiul unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea respectivului acquis.

(2) În urma verificării îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea părții privind protecția datelor din cadrul acquis-ului Schengen în cauză de către Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă (denumite în continuare "statele membre în cauză"), Consiliul a instituit aplicabilitatea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen pentru statele membre în cauză cu începere de la 1 septembrie 2007.

(3) Consiliul a verificat în prezent, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Decizia Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de constituire a unui comitet permanent privind evaluarea și punerea în aplicare a sistemului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.](2), că au fost îndeplinite toate condițiile necesare pentru aplicarea acquis-ului Schengen în toate celelalte domenii ale acquis-ului Schengen frontiere aeriene, frontiere terestre, cooperare polițienească, Sistemul de Informații Schengen, frontiere maritime și vize - în statele membre în cauză.

(4) La 8 noiembrie 2007, Consiliul a constatat că statele membre în cauză au îndeplinit condițiile pentru fiecare dintre domeniile menționate.

(5) Este posibil să se stabilească date de aplicare integrală a acquis-ului Schengen de către statele membre în cauză, respectiv date începând cu care ar trebui să fie eliminate controalele asupra persoanelor la frontierele interne cu statele membre în cauză.

(6) De la cea mai apropiată dintre aceste date, ar trebui să se elimine restricțiile privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen, prevăzute în Decizia 2007/471/CE a Consiliului din 12 iunie 2007 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă(3).

(7) Pentru ca extinderea zonei Schengen să nu provoace dificultăți de călătorie în zonă pentru anumite categorii de persoane, ar trebui menținută facilitarea prevăzută în Decizia nr. 895/2006/CE(4) pentru resortisanții unei țări terțe care dețin o viză pe termen scurt eliberată de unul dintre statele membre în cauză pentru tranzitarea teritoriului altor state membre în cauză. În consecință, unele dispoziții ale respectivei decizii ar trebui să continue să se aplice pentru o perioadă de tranziție, limitată în timp.

(8) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) paragraful al doilea din Actul de aderare din 2003 și ca urmare a aplicării parțiale a acquis-ului Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prevăzută în Decizia 2004/926/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind punerea în aplicare a unor părți din acquis-ul Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord(5), în special articolul 1 primul paragraf, în raporturile dintre statele membre în cauză și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ar trebui să se aplice doar o parte din dispozițiile acquisului Schengen aplicabile statelor membre în cauză în raporturile lor cu statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen.

(9) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen, care intră sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctele B, C, D, F și H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului(6) privind anumite modalități de aplicare a respectivului acord,

DECIDE:

___________

(1) Aviz emis la 15 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) JO L 239, 22.9.2000, p. 138.

(3) JO L 179, 7.7.2007, p. 46.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...