Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1386/2007 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
Număr celex: 32007R1386

Modificări (...), Derogări (1)

În vigoare de la 05 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1386/2007 AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se
aplică în zona de reglementare a Organizației de
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, denumită în continuare Convenția NAFO, a fost aprobată de Consiliu prin Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 din 28 decembrie 1978 privind semnarea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest(2) și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979.

(2) Convenția NAFO stabilește cadrul adecvat pentru cooperarea multilaterală în domeniul conservării raționale și al gestionării resurselor de pescuit în cadrul zonei delimitate de convenție.

(3) În cadrul celei de-a douăzeci și cincea reuniuni anuale de la Halifax din 15-19 septembrie 2003, NAFO a revizuit substanțial măsurile de conservare și executare care se aplică navelor de pescuit care își desfășoară activitatea în zonele situate dincolo de limitele jurisdicției naționale a părților contractante în zona delimitată de convenție.

(4) Aceste măsuri prevăd, de asemenea, dispoziții vizând promovarea respectării, de către navele părților necontractante, a măsurilor de conservare și executare pentru a garanta respectarea integrală a măsurilor de conservare și gestionare adoptate de NAFO.

(5) Acestea prevăd măsuri de control aplicabile navelor care arborează pavilionul părților contractante care își desfășoară activitatea în regiunea NAFO și planuri de inspecție pe mare și în porturi, care includ proceduri de inspecție și de supraveghere, precum și proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, care trebuie aplicate de către părțile contractante.

(6) Acestea prevăd, de asemenea, inspecția obligatorie a navelor aparținând părților necontractante atunci când acestea intră de bunăvoie în porturile părților contractante și interzicerea descărcării și a transbordării capturilor dacă s-a stabilit, în cursul inspecției, că acestea au fost efectuate cu încălcarea măsurilor de conservare adoptate de NAFO.

(7) În temeiul articolelor 11 și 12 din Convenția NAFO, aceste măsuri intră în vigoare la 1 ianuarie 2004 și devin obligatorii pentru părțile contractante; Comunitatea ar trebui să aplice aceste măsuri.

(8) Majoritatea acestor dispoziții au fost transpuse în legislația comunitară prin Regulamentul (CEE) nr. 1956/88 al Consiliului din 9 iunie 1988 de stabilire a normelor de aplicare a programului de inspecție comună internațională adoptat de către Organizația pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest(3), prin Regulamentul (CEE) nr. 2868/88 al Comisiei din 16 septembrie 1988 privind stabilirea normelor de aplicare a programului de inspecție comună internațională adoptat de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest(4), prin Regulamentul (CEE) nr. 189/92 al Consiliului din 27 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a unor măsuri de control adoptate de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest(5), prin Regulamentul (CE) nr. 3680/93 al Consiliului din 20 decembrie 1993 de stabilire a unor măsuri de conservare și gestionare a resurselor halieutice din aria de reglementare definită în Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest(6), prin Regulamentul (CE) nr. 3069/95 al Consiliului din 21 decembrie 1995 de stabilire a unui program-pilot de observare al Comunității Europene aplicabil vaselor de pescuit ale Comunității care operează în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)(7) și prin Regulamentul (CE) nr. 1262/2000 al Consiliului din 8 iunie 2000 privind stabilirea anumitor măsuri de control pentru navele sub pavilionul părților necontractante la Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)(8).

(9) În vederea punerii în aplicare în mod eficient a măsurilor revizuite de conservare și executare, adoptate de NAFO, aceste regulamente ar trebui abrogate și înlocuite cu un singur regulament care să reunească și să completeze toate dispozițiile, referitoare la activitatea de pescuit, care decurg din obligațiile Comunității în calitate de parte contractuală la convenție.

(10) Anumite măsuri adoptate de NAFO au fost, de asemenea, transpuse în legislația comunitară prin intermediul Regulamentului privind TAC (captura totală admisibilă) și cotele anuale, iar recent, prin Regulamentul (CE) nr. 51/2006 al Consiliului din 22 decembrie 2005 de stabilire pentru 2006 a posibilităților de pescuit și a condițiilor asociate pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor(9). Dispozițiile de acest fel care nu sunt de natură temporară ar trebui transferate în noul regulament.

(11) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului(10) a fost adoptat în 2002. În temeiul respectivului regulament, statele membre trebuie să controleze activitățile desfășurate de către navele aflate sub pavilionul acestora în afara apelor comunitare.

(12) Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/ 93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului(11) dispune că fiecare stat membru trebuie să se asigure de faptul că activitățile navelor sale desfășurate în afara zonei comunitare de pescuit sunt supuse unei supravegheri corespunzătoare, iar atunci când există obligații comunitare în acest sens, unor inspecții și unei supravegheri de natură să asigure respectarea normelor comunitare care se aplică în aceste ape; în consecință, ar trebui prevăzută o dispoziție potrivit căreia statele membre ale căror nave sunt autorizate să pescuiască în zona de reglementare NAFO desemnează inspectori pentru NAFO, care se ocupă de control și supraveghere, și contribuie cu resurse corespunzătoare pentru inspecție.

(13) Pentru a asigura supravegherea activității de pescuit în zona de reglementare NAFO, este necesar ca statele membre să coopereze între ele și cu Comisia atunci când aplică aceste măsuri.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...