Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 980/2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate
Număr celex: 32005R0980

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 30 iunie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 980/2005 AL CONSILIULUI
din 27 iunie 2005
de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Din 1971, Comunitatea acordă preferințe comerciale țărilor în curs de dezvoltare, în cadrul sistemului sale de preferințe tarifare generalizate.

(2) Politica comercială comună a Comunității trebuie să corespundă obiectivelor politicii de dezvoltare, pe care trebuie să le consolideze, în special în ceea ce privește eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile și a bunei guvernări în țările în curs de dezvoltare. Aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele OMC, în special cu clauza de abilitare GATT 19793.

(3) O comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European din 7 iulie 2004 intitulată "Țări în curs de dezvoltare, comerț internațional și dezvoltare durabilă: rolul Sistemului de Preferințe Generalizate (SPG) al Comunității în deceniul 2006-2015" prezintă orientările de aplicare a sistemului de preferințe tarifare generalizate pentru perioada 2006-2015.

(4) Prezentul regulament este primul regulament de punere în aplicare a respectivelor orientări. Ar trebui să se aplice până la 31 decembrie 2008.

(5) Sistemul de preferințe tarifare generalizate (denumit în continuare "sistemul") trebuie să constea într-un regim general acordat tuturor țărilor și teritoriilor beneficiare și două regimuri speciale, luând în seamă diversele necesități de dezvoltare ale țărilor în curs de dezvoltare care se află în situații asemănătoare.

(6) Regimul general ar trebui să se acorde tuturor țărilor beneficiare, cu excepția cazului în care acestea sunt clasificate de Banca Mondială ca țări cu venit ridicat și exporturile acestora nu sunt suficient de diversificate.

(7) Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări se bazează pe conceptul de dezvoltare durabilă recunoscut de către convențiile și instrumentele internaționale precum Declarația Organizației Națiunilor Unite privind dreptul la dezvoltare din 1986, Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea din 1992, Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale în muncă din 1998, Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 2000 și Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă din 2002. În consecință, țările în curs de dezvoltare care, datorită unei lipse de diversificare și a unei integrări insuficiente în sistemul comercial internațional, sunt vulnerabile având, în același timp, sarcini și responsabilități speciale care decurg din ratificarea și punerea în aplicare efectivă a principalelor convenții internaționale privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor, precum și protecția mediului și buna guvernare, ar trebui să beneficieze de preferințe tarifare suplimentare. Respectivele preferințe sunt destinate să încurajeze creșterea economică și, astfel, să răspundă pozitiv cerințelor unei dezvoltări durabile. În cadrul respectivului regim, drepturile vamale ad valorem se suspendă, în consecință, pentru țările beneficiare, precum și drepturile specifice (cu excepția cazului în care acestea sunt combinate cu un drept vamal ad valorem). Regimul special de încurajare în favoarea dezvoltării durabile și a bunei guvernări ar trebui, în mod excepțional, să se aplice înainte de intrarea în vigoare a întregului regulament pentru a se conforma deciziei OMC privind regimurile speciale de luptă împotriva producției și a traficului de droguri.

(8) Țările în curs de dezvoltare care, în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, îndeplinesc criteriile regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări, ar trebui să beneficieze de respectivul regim cât mai repede posibil. În consecință, acestea ar trebui desemnate provizoriu drept beneficiarii respectivului regim. Acestea ar trebui să continue să beneficieze de respectivele preferințe dacă, după cererea acestora, Comisia confirmă, până la 15 decembrie 2005, că îndeplinesc criteriile în cauză.

(9) Comisia ar trebui să supravegheze punerea în aplicare efectivă a convențiilor internaționale în conformitate cu mecanismele respective pe care acestea le prevăd și să evalueze raportul dintre preferințele tarifare suplimentare și promovarea dezvoltării durabile.

(10) Este necesar ca regimul special pentru țările mai puțin dezvoltate să continue să acorde acces cu scutire de taxe vamale pentru produsele originare din țările mai puțin dezvoltate, recunoscute și clasificate astfel de Organizația Națiunilor Unite. Atunci când o țară nu mai este clasificată de Organizația Națiunilor Unite ca țară mai puțin dezvoltată, ar trebui să se stabilească o perioadă de tranziție pentru a atenua orice efect defavorabil determinat de eliminarea preferințelor tarifare acordate în cadrul respectivului regim.

(11) Ar trebui să se mențină diferențierea preferințelor în funcție de clasificarea produselor după cum este vorba de produse sensibile sau nesensibile, pentru a ține seama de situația industriilor Comunității care produc aceleași produse.

(12) Este necesar ca produsele nesensibile să continue să beneficieze de o suspendare a drepturilor tarifare, în timp ce produsele sensibile ar trebui să beneficieze de o reducere a respectivelor drepturi, pentru a asigura o rată de utilizare a preferințelor care respectă și ține seama, în același timp, de situația industriilor comunitare corespunzătoare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...