Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene

Instrucțiuni practice adresate părților
Număr celex: 32002Q0404(01)“6

Modificări (...)

În vigoare de la 04 aprilie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CURTEA DE JUSTIȚIE
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
INSTRUCȚIUNI PRACTICE ADRESATE PĂRȚILOR

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

în temeiul articolului 136a din regulamentul de procedură,

întrucât:

(1) În interesul bunei desfășurări a procedurilor în fața Tribunalului de Primă Instanță (denumit în continuare "Tribunalul") și pentru a facilita soluționarea litigiilor în cele mai bune condiții și în cele mai scurte termene, este necesar să se pună la dispoziția avocaților și agenților părților instrucțiuni practice privind modul de depunere a memoriilor și a actelor de procedură privind procedura scrisă în fața Tribunalului.

(2) Aceste instrucțiuni reiau, explică și completează anumite dispoziții ale regulamentului de procedură al Tribunalului și trebuie să permită avocaților și agenților părților să ia ]n considerare constrângerile care se impun Tribunalului, în special ca urmare a necesităților legate de traducere și a gestionării electronice a actelor de procedură.

(3) În temeiul instrucțiunilor pe care Tribunalul le-a dat grefierului său la data de 3 martie 1994 (JO L 78, 22 martie 1994, p. 32), astfel cum au fost modificate la 29 martie 2001 (JO L 119, 27 aprilie 2001, p. 2), grefierului îi revine sarcina de a asigura conformitatea documentelor depuse la dosar cu dispozițiile Statutului Curții, ale Regulamentului de procedură și Instrucțiunilor practice pentru părți adoptate de Tribunal, precum și cu respectivele instrucțiuni pentru grefier și, în special, de a solicita îndreptarea neregulilor de formă în memoriile și documentele care nu sunt conforme cu acestea, iar în absența îndreptării neregulilor de formă, dacă este cazul,de a le refuza în cazul în care nu sunt conforme cu dispozițiile Statutului Curții sau ale regulamentului de procedură.

(4) Respectarea prezentelor instrucțiuni practice oferă avocaților și agenților garanția că memoriile și documentele depuse de către aceștia pot fi tratate în mod corect de către Tribunal și nu atrage după sine, în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentele instrucțiuni, aplicarea articolului 90 litera (a) din regulamentul de procedură.

(5) Prezentele instrucțiuni practice au fost întocmite după consultarea reprezentanților agenților statelor membre și ai instituțiilor care intervin în procedurile în fața Tribunalului, precum și a Consiliului Barourilor Uniunii Europene (CCBE) și iau în considerare observațiile acestora.

(6) Avocaților și agenților li se recomandă, în mod special, să ia în considerare, de asemenea, de notele de îndrumare pentru procedura scrisă și orală elaborate de grefier,

ADOPTĂ PREZENTELE INSTRUCȚIUNI PRACTICE:

I. UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE COMUNICARE

(1) O copie a actului de procedură original semnat poate fi transmisă grefei, în conformitate cu articolul 43 alineatul (6) din regulamentul de procedură:

- fie prin fax (352) 4303 2100,

- fie prin e-mail (adresă de e-mail: cfi.registry@curia.eu.int).

(2) În cazul transmiterii prin e-mail, se acceptă numai o copie scanată a actului original semnat. Un simplu fișier electronic sau un fișier care poartă o semnătură electronică ori o semnătură în facsimil realizată pe calculator nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 43 alineatul (6) din regulamentul de procedură. Nicio corespondență referitoare la o cauză care a parvenit Tribunalului sub forma unui simplu e-mail nu este luată în considerare.

Pentru a permite introducerea documentelor scanate în sistemul de arhivare electronică al Tribunalului, este de dorit ca acestea să fie scanate la o rezoluție de 300 DPI și să fie prezentate în format PDF (imagini și text) utilizând programele Acrobat sau Readiris 7 Pro.

(3) Se consideră că depunerea unui document prin fax sau e-mail respectă termenul numai în cazul în care chiar originalul semnat parvine grefei în termenul de zece zile de la depunere prevăzut la articolul 43 alineatul (6) din regulamentul de procedură. Originalul semnat trebuie să fie expediat fără întârziere, imediat după transmiterea copiei, fără corecturi sau modificări, nici chiar minore. În cazul în care există discrepanță între originalul semnat și copia depusă anterior, se ia în considerare numai data depunerii originalului semnat.

(4) Atunci când, în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din regulamentul de procedură, o parte este de acord să fie notificată prin fax sau orice alt mijloc tehnic de comunicare, declarația făcută în acest sens trebuie să cuprindă indicarea numărului de fax și/sau adresa de e-mail unde îi pot fi transmise comunicările făcute de grefă. Calculatorul destinatarului trebuie să dispună de un program corespunzător (de exemplu, Acrobat sau Readiris 7 Pro) pentru a putea vizualiza comunicările grefei care vor fi trimise în format PDF.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...