Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul financiar din 27 martie 2003 aplicabil celui de-al nouălea Fond European de Dezvoltare
Număr celex: 32003Q0401(01

Modificări (...)

În vigoare de la 01 aprilie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENT FINANCIAR
din 27 martie 2003
aplicabil celui de-al nouălea Fond European de Dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului țărilor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 20001 (denumit în continuare "acordul ACPCE"),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană ("decizia de asociere peste mări")2,

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, privind finanțarea și administrarea ajutorului comunitar în temeiul protocolului financiar la Acordul de parteneriat între țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 2000, și alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE3 (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei4,

având în vedere avizul Curții de Conturi5,

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1) Este necesar să se stabilească modalități de efectuare a plății pentru contribuțiile statelor membre la cel de-al nouălea Fond European de Dezvoltare (în continuare "FED"), instituit prin acordul intern, și pentru alocarea asistenței financiare pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE.

(2) Este necesar să se stabilească condițiile în conformitate cu care Curtea de Conturi urmează să-și exercite competențele în privința FED.

(3) Dispozițiile privind controlul Curții de Conturi asupra resurselor gestionate de BEI respectă natura contractuală a acordului tripartit, după cum se prevede la articolul 248 din tratat.

(4) Ar trebui stabilite reguli pentru tratamentul oricărui sold rămas din FED anterioare, în special în ceea ce privește modalitățile de transferare a acestora către cel de-al nouălea FED, alocarea acestora către diversele instrumente de cooperare prevăzute prin acordul ACP-CE sau prin decizia de asociere peste mări, precum și normele de punere în aplicare a acestora.

(5) Este necesar să se asigure coerența între prezentul regulament și măsurile adoptate de Comisie pentru punerea în aplicare a deciziei de asociere peste mări.

(6) Este necesar să se asigure execuția corespunzătoare, promptă și eficientă a programelor și proiectelor finanțate în cadrul acordului ACP-CE și să se stabilească proceduri de gestiune transparente și ușor de aplicat, care permit descentralizarea sarcinilor și responsabilităților.

(7) Decizia 2/2000 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 7 octombrie 2002 privind punerea în aplicare a articolelor 28, 29 și 30 din anexa IV la acordul de la Cotonou6 a determinat reglementările generale și caietele de sarcini și regulamentul de procedură, de conciliere și arbitraj aplicabile contractelor de livrare de lucrări, bunuri și servicii finanțate de FED.

(8) Este necesar să se stabilească modalități potrivit cărora ordonatorul principal de credite al FED, care este numit de Comisie și este responsabil inter alia de controlul cheltuielilor finanțate din FED, ia măsurile necesare, în strânsă colaborare cu ordonatorul de credite național, pentru asigurarea executării corespunzătoare a operațiunilor.

(9) În măsura în care este posibil, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene7, (denumit în continuare "regulamentul financiar general"), ar trebui, ca element esențial al reformei gestiunii interne a Comisiei, să fie luat în considerare la elaborarea regulamentului financiar al FED, în special în vederea unei eventuale integrări a resurselor FED în bugetul general al Comunităților. Comisia poate propune modificarea prezentului regulament în conformitate cu experiența dobândită ca urmare a punerii în aplicare a prezentului regulament, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT FINANCIAR:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...