Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe
Număr celex: 32005R0184

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 08 februarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 184/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 12 ianuarie 2005
privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului
internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene adoptat în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din tratat1,

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Tratatul prevede că Comisia prezintă rapoarte Consiliului pentru a-i permite acestuia să supravegheze evoluția economică din fiecare stat membru și din Comunitate, precum și conformitatea politicilor economice cu anumite orientări majore.

(2) În temeiul tratatului, Comisia trebuie să prezinte Consiliului propuneri de punere în aplicare a politicii comerciale comune, iar Consiliul trebuie să autorizeze Comisia să înceapă negocierile necesare.

(3) Punerea în aplicare și revizuirea acordurilor comerciale, inclusiv acordul general privind comerțul cu servicii (GATS)3 și acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPs)4, precum și negocierile actuale și viitoare privind noi acorduri, necesită punerea la dispoziție a informațiilor statistice relevante.

(4) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate5 (SEC 95) stabilește cadrul de referință pentru standardele, definițiile, nomenclaturile și regulile contabile comune destinat elaborării conturilor statelor membre pentru necesitățile statistice ale Comunității, în scopul obținerii unor rezultate comparabile între statele membre.

___________

1 JO C 296, 6.12.2003, p. 5.

2 Avizul Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 13 decembrie 2004.

3 JO L 336, 23.12.1994, p. 191.

4 JO L 336, 23.12.1994, p. 214.

5 JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(5) Planul de acțiune privind obligațiile statistice în cadrul Uniunii economice și monetare (UEM) prezentat Consiliului în septembrie 2000, precum și al treilea, al patrulea și al cincilea raport privind progresele realizate în domeniu, care au primit, de asemenea, sprijinul Consiliului, prevăd transmiterea conturilor trimestriale europene de către sectorul instituțional în termen de nouăzeci de zile. Transmiterea în termen util a datelor trimestriale privind balanța de plăți este o condiție prealabilă a elaborării acestor conturi trimestriale europene.

(6) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere1 a stabilit un cadru comun pentru colectarea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, competitivitatea și performanța întreprinderilor din Comunitate și definește caracteristicile care trebuie să fie colectate în acest domeniu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...