Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1832/2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului ca urmare a aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006R1832

Modificări (...), Referințe (7)

În vigoare de la 14 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1832/2006 AL COMISIEI
din 13 decembrie 2006
de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului
ca urmare a aderării Bulgariei și României

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României, în special articolele 41 și 21, coroborate cu capitolul 3 litera (a) punctul 4 din anexa V la tratat,

întrucât:

(1) Normele privind regimul de producție și de schimburi pentru piața zahărului, inserate în Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului1 prin Actul de aderare a Bulgariei și României vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2007, sub rezerva intrării în vigoare a actului de aderare la această dată. Cu toate acestea, pentru anul de comercializare 2006/2007, întreaga producție de zahăr din sfeclă a Bulgariei și a României va fi produsă în cadrul regimurilor naționale. În consecință, trebuie stabilite măsuri tranzitorii pentru a se trece de la dispozițiile naționale ale Bulgariei și României în domeniul producției și schimburilor la cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006. În consecință, este necesar ca dispozițiile referitoare la prețul minim al sfeclei, la acordurile sectoriale și la distribuirea cotelor, prevăzute la articolele 5, 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, să nu se aplice Bulgariei și României pentru anul de comercializare 2006/2007.

(2) În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune2, data limită de prezentare a cererilor de acordare a ajutorului de restructurare este stabilită la 31 iulie 2006 pentru anul de comercializare 2006/2007. Prin urmare, întreprinderile stabilite în Bulgaria și România nu pot să își prezinte cererile pentru anul de comercializare în cauză. În consecință, aceste întreprinderi nu trebuie să plătească cuantumul pentru restructurare prevăzut la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007.

(3) În cazul izoglucozei, producția este stabilă și respectă cererea. Este necesar să se stabilească, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 septembrie 2007, cote naționale corespunzătoare de izoglucoză pentru Bulgaria și România, în scopul garantării unui echilibru între producția și consumul din Comunitate, astfel cum este alcătuită la 1 ianuarie 2007. Aceste cote tranzitorii de izoglucoză trebuie calculate pro rata temporis.

(4) Pentru a permite întreprinderilor stabilite în Bulgaria și România să participe la regimul de restructurare prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 320/2006 în aceleași condiții ca cele aplicabile întreprinderilor stabilite în Comunitate, astfel cum este alcătuită la 31 decembrie 2006, trebuie efectuate unele adaptări pentru anul de comercializare 2007/2008, în special în ceea ce privește ordinea cronologică prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 968/2006 al Comisiei din 27 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană3.

(5) În conformitate cu actul de aderare, necesarul de aprovizionare cu zahăr brut pentru rafinare a fost stabilit la 198 748 tone pentru Bulgaria și 329 636 tone pentru România, pentru fiecare an de comercializare. Cu toate acestea, cantitățile corespunzătoare necesarului tradițional de aprovizionare, atribuite Bulgariei și României, trebuie să fie reduse pro rata temporis pentru a lua în considerare faptul că participarea celor două țări la anul de comercializare 2006/2007 se va limita la perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 30 septembrie 2007.

(6) În Bulgaria și România, activitatea rafinăriilor cu activitate permanentă se bazează, în mare măsură, pe importurile de zahăr brut din trestie care provine de la furnizorii tradiționali din unele țări terțe. În consecință, Comisia a propus Consiliului să deschidă contingente tarifare pentru importurile respective de zahăr din orice țară terță pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/20094. Cu toate acestea, pentru a evita orice perturbare a aprovizionării cu zahăr brut din trestie a rafinăriilor din aceste state membre în momentul aderării, se consideră necesară adoptarea de măsuri tranzitorii pentru a deschide la 1 ianuarie 2007 contingentele tarifare menționare anterior.

(7) Contingentele tarifare tranzitorii deschise pentru Bulgaria și România în temeiul prezentului regulament se aplică numai până la adoptarea de către Consiliu a măsurilor permanente.

(8) Licențele de import eliberate în cadrul contingentelor tarifare deschise prin prezentul regulament trebuie să fie rezervate rafinăriilor cu activitate permanentă autorizate de Bulgaria și România.

(9) Cuantumul dreptului aplicabil importurilor în cadrul contingentelor tarifare deschise prin prezentul regulament trebuie stabilit la un nivel care să garanteze o concurență loială pe piața comunitară a zahărului, dar care să nu împiedice importurile în Bulgaria și România. Luând în considerare faptul că importurile în cadrul acestor contingente tarifare vor putea fi efectuate din orice țară terță, este necesar, prin urmare, să se stabilească nivelul drepturilor de import la 98 EUR pe tonă, adică același nivel stabilit pentru "zahărul concesii CXL" la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale5.

(10) Există un risc considerabil de perturbare a pieței în sectorul zahărului datorită produselor introduse în scop speculativ în Bulgaria și România înainte de aderare. Pentru a evita asemenea mișcări sau alte perturbări pe piață, trebuie adoptate, în consecință, dispoziții de facilitare a tranziției. Dispoziții similare au fost deja introduse prin Regulamentul (CE) nr. 1683/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind măsurile tranzitorii care trebuie adoptate în ceea ce privește schimburile comerciale cu produse agricole ca urmare a aderării Bulgariei și României6. Sunt necesare norme specifice sunt necesare pentru a lua în considerare particularitățile sectorului zahărului.

(11) Trebuie adoptate dispoziții pentru a împiedica operatorii să eludeze aplicarea taxelor pentru unele produse din zahăr puse în liberă circulație, prin plasarea mărfurilor care au fost deja puse în liberă circulație în Comunitate (astfel cum este alcătuită la 31 decembrie 2006) sau în Bulgaria ori în România înainte de aderarea acestora, în temeiul unui regim suspensiv, fie în depozit temporar, fie cu o destinație sau sub un regim vamal, prevăzute la articolul 4 alineatul (15) litera (b) și alineatul (16) literele (b)-(g) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar7.

(12) De asemenea, în conformitate cu Actul de aderare a Bulgariei și României, ar trebui eliminate de pe piață cantitățile de stocuri de zahăr sau de izoglucoză mai mari decât stocurile normale de report, pe cheltuiala celor două țări în cauză. Stabilirea cantităților excedentare va fi efectuată de către Comisie, pe baza evoluției schimburilor și tendințelor în domeniul producției și al consumului în Bulgaria și în România pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2006. Pentru această procedură, pe lângă zahăr și izoglucoză, alte produse cu conținut echivalent de zahăr adăugat trebuie considerate, de asemenea, eventuale ținte ale speculațiilor. În cazul în care surplusul de zahăr sau de izoglucoză stabilit nu va fi eliminat de pe piața comunitară înainte de 30 aprilie 2008, Bulgaria și România vor fi considerate responsabile din punct de vedere financiar pentru cantitatea în cauză.

(13) Suma pe care Bulgaria și România trebuie să o plătească și care se varsă la bugetul comunitar, în cazul în care stocurile excedentare nu sunt eliminate, trebuie calculată pe baza diferenței pozitive celei mai mari dintre prețul de referință al zahărului alb, stabilit la 631,9 EUR per tonă la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, și prețul pe piața mondială al zahărului alb în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 30 aprilie 2008. În scopul acestui calcul, prețul pe piața mondială trebuie considerat ca fiind media lunară a cotațiilor pieței futures pentru zahărul alb de la Londra (nr. 5) pentru termenul cel mai apropiat, adică următoarea lună de livrare pentru care schimburile de zahăr alb sunt posibile.

(14) Comunitatea, la fel ca și Bulgaria și România, este interesată să prevină acumularea de stocuri excedentare și, în orice caz, să identifice operatorii sau persoanele implicate în importante mișcări comerciale speculative. În acest scop, este necesar ca Bulgaria și România să instituie la 1 ianuarie 2007 un sistem care să le permită identificarea persoanelor responsabile de aceste operațiuni. Acest sistem trebuie să le permită celor două țări să identifice operatorii economici care au contribuit la realizarea surplusului menționat la motivul 12, în vederea recuperării, în măsura posibilului, a sumelor care trebuie vărsate la bugetul comunitar. Bulgaria și România vor trebui să utilizeze acest sistem pentru a constrânge operatorii identificați să elimine de pe piața comunitară respectivele cantități excedentare. Operatorii care nu pot face dovada corespunzătoare a acestei eliminări vor plăti o sumă de 500 EUR per tonă (echivalent zahăr alb) pentru surplusul de zahăr care nu a fost eliminat. Această sumă corespunde taxei prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului8. Chiar în cazul în care la surplusul menționat la motivul 12 contribuie atât operatorii economici, cât și gospodăriile, este cel mai probabil ca operatorii să aibă cea mai mare contribuție. De asemenea, este imposibil să se solicite gospodăriilor să contribuie la suma menționată anterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...