Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2006/17) (2006/888/CE)
Număr celex: 32006D0017(01)5

Modificări (...)

În vigoare de la 11 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 noiembrie 2006
privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene
(BCE/2006/17) (2006/888/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2002/11 din 5 decembrie 2002 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene1 (BCE) necesită modificări semnificative. De la 1 ianuarie 2007, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) folosește abordarea economică definită de Orientarea BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul legal pentru procedurile contabile și de raportare financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale2 pentru înregistrarea operațiunilor de schimb valutar, a instrumentelor financiare exprimate în monedă străină și a dobânzilor acumulate aferente. Din motive de claritate, este de dorit reformarea deciziei într-un singur text.

(2) Deciziile BCE/2002/11, BCE/2005/12 și BCE/2006/3, care sunt înlocuite de prezenta decizie, trebuie să fie abrogate,

DECIDE:

___________

1 JO L 58, 3.3.2003, p. 38. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia BCE/2006/3 (JO L 89, 28.3.2006, p. 56).

2 A se vedea pagina ... din prezentul Jurnal Oficial.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

(1) În sensul prezentei decizii, "Eurosistemul" și "băncile centrale naționale" (BCN) au același înțeles cu termenii folosiți la articolul 1 din Orientarea BCE/2006/16.

(2) Alți termeni tehnici folosiți în prezenta decizie au același înțeles cu termenii folosiți în anexa II la Orientarea BCE/2006/16.

Articolul 2 Domeniu de aplicare

Normele prevăzute de prezenta decizie se aplică conturilor anuale ale BCE, care includ bilanțul, elementele înscrise în registrele extrabilanțiere ale BCE, contul de profit și pierdere, precum și anexele la conturile anuale ale BCE.

Articolul 3 Principii contabile de bază

Principiile contabile de bază definite la articolul 3 din Orientarea BCE/2006/16 se aplică, de asemenea, în sensul prezentei decizii.

Articolul 4 Recunoașterea activelor și pasivelor

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...