Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1987/2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II)
Număr celex: 32006R1987

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 28 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1987/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de
informații Schengen din a doua generație (SIS II)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (a), articolul 63 alineatul (3) litera (b) și articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

întrucât:

(1) Sistemul de informații Schengen ("SIS"), instituit în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la 19 iunie 19902 ("Convenția Schengen"), și dezvoltarea acestuia, SIS 1+, constituie un instrument esențial pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Comisiei i-a revenit sarcina de a dezvolta SIS din a doua generație ("SIS II") prin Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului3 și Decizia 2001/886/JAI a Consiliului4 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II). SIS II va înlocui SIS astfel cum a fost instituit prin Convenția Schengen.

(3) Prezentul regulament constituie baza legislativă necesară pentru coordonarea SIS II în domeniile reglementate de Tratatul de instituire a Comunității Europene ("tratatul"). Decizia 2006/.../JAI a Consiliului din ... privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II)5 constituie baza legislativă necesară pentru coordonarea SIS II în domeniile reglementate de Tratatul privind Uniunea Europeană.

___________

1 Avizul Parlamentului European din 25 octombrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

2 JO L 239, 22.9.2000, p. 19. Convenție, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1160/2005 (JO L 191, 22.7.2005, p. 18).

3 JO L 328, 13.12.2001, p. 4.

4 JO L 328, 13.12.2001, p. 1.

5 JO L ...

(4) Faptul că baza legislativă necesară pentru coordonarea SIS II constă în două instrumente distincte nu afectează principiul în conformitate cu care SIS II constituie un sistem de informații unic care ar trebui să funcționeze ca atare. Anumite dispoziții din aceste instrumente ar trebui, prin urmare, să fie identice.

(5) SIS II ar trebui să constituie o măsură compensatorie care să contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al UE prin sprijinul pe care îl aduce la punerea în aplicare a politicilor legate de libera circulație a persoanelor și care fac parte din acquis-ul Schengen, astfel cum este integrat în titlul IV capitolul 3 din tratat.

(6) Este necesar să se precizeze obiectivele SIS II, arhitectura sa tehnică și de finanțare, să se stabilească normele privind funcționarea, utilizarea acestuia și să se definească responsabilitățile legate de aceste aspecte, precum și categoriile de date care urmează să fie introduse în sistem, scopurile și criteriile introducerii acestor date, autoritățile cărora le este autorizat accesul la sistem, punerea în relație a semnalărilor, precum și normele suplimentare privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal.

(7) SIS II va conține un sistem central (SIS II central) și aplicații naționale. Cheltuielile legate de funcționarea SIS II central și a infrastructurii de comunicare ar trebui să fie înscrise în bugetul general al Uniunii Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...