Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1934/2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate
Număr celex: 32006R1934

Modificări (...)

În vigoare de la 30 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1934/2006 AL CONSILIULUI
din 21 decembrie 2006
privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările
industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 181 A,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) În ultimii zece ani, Comunitatea a continuat să consolideze relațiile bilaterale cu un număr mare de țări industrializate și alte țări și teritorii cu venituri ridicate din diverse regiuni ale lumii, în special din America de Nord, din Asia de Est și din Australasia, dar și din Asia de Sud-Est și din regiunea Golfului. În plus, aceste relații s-au extins la un ansamblu din ce în ce mai mare de subiecte și domenii, atât în sfera economică, cât și dincolo de aceasta.

(2) Este în interesul Comunității să își intensifice relațiile cu țările și teritoriile industrializate ale căror structuri și valori politice, economice și instituționale sunt adesea apropiate de ale sale și care sunt parteneri importanți în relațiile politice și comerciale bilaterale, precum și agenți importanți în forurile internaționale și în materie de guvernanță mondială. Acest lucru va constitui un factor important pentru consolidarea rolului și poziției Uniunii Europene în lume, pentru consolidarea instituțiilor multilaterale și pentru contribuția adusă echilibrului și dezvoltării economiei mondiale și a sistemului internațional.

(3) Uniunea Europeană și țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate au convenit să consolideze relațiile dintre ele și să coopereze în domeniile în care împărtășesc interese comune prin diverse instrumente bilaterale, precum acorduri, declarații, planuri de acțiune și alte documente similare.

(4) În conformitate cu principiile stabilite în aceste instrumente bilaterale, Comunitatea pune în aplicare o politică de cooperare în vederea creării unui mediu favorabil desfășurării și dezvoltării relațiilor dintre Comunitate și aceste țări și teritorii. Activitățile de cooperare vor contribui la consolidarea prezenței și imaginii Europei în aceste țări, la încurajarea schimburilor, în special pe plan economic, comercial, universitar sau cultural, și la interacțiunea dintre diverși agenți ai celor două părți.

(5) Uniunea Europeană este fondată pe principiile democrației, statului de drept, bunei guvernări și respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale. Acțiunile întreprinse de Comunitate în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la obiectivul general care constă în dezvoltarea și consolidarea acestor principii în țările și regiunile partenere prin intermediul dialogului și al cooperării.

(6) Promovarea, în cadrul unui instrument unic, a diverselor inițiative de cooperare bilaterală cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate va permite crearea unor economii de scară, a unor efecte de sinergie și îmbunătățirea eficacității și imaginii acțiunii comunitare.

(7) În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament, este necesară adoptarea unei abordări diferențiate și punerea la punct a unei cooperări cu țările partenere, cooperare care să țină seama de cadrul economic, social și politic ale acestora, precum și de interesele, strategiile și prioritățile proprii Comunității.

(8) Prezentul regulament presupune abrogarea Regulamentului (CE) nr. 382/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind punerea în aplicare a proiectelor de promovare a cooperării și relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și țările industrializate din America de Nord, Extremul Orient și Australasia și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1035/19991.

(9) Dat fiind faptul că obiectivele prezentului regulament, adică promovarea unei cooperări consolidate între Comunitate și țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate, nu pot fi realizate suficient de către statele membre și pot, în consecință, să fie realizate în mod mai eficient la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(10) Trebuie adoptate măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei2,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 57, 27.2.2001, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1900/2005 (JO L 303, 22.11.2005, p.22).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...