Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1920/2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (reformare)
Număr celex: 32006R1920

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 27 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1920/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) La reuniunea de la Luxemburg din 28 și 29 iunie 1991, Consiliul European a aprobat constituirea Observatorului European pentru Droguri. Un astfel de organism, denumit Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie ("Observatorul"), a fost înființat prin Regulamentul (CEE) nr. 302/93 al Consiliului din 8 februarie 19933, care a fost modificat substanțial în repetate rânduri4. Dat fiind că este necesară operarea de modificări suplimentare, din motive de claritate este necesară reformarea respectivului regulament.

(2) Informații obiective, fiabile și comparabile privind drogurile, toxicomania și consecințele acestora sunt necesare la nivel comunitar pentru a oferi Comunității și statelor membre o imagine de ansamblu și elemente suplimentare, atunci când, în domeniile lor de competență, acestea iau măsuri sau inițiază acțiuni de combatere a drogurilor.

(3) Fenomenul drogurilor presupune aspecte multiple și complexe, strâns legate între ele, care sunt greu de disociat. Prin urmare, este oportun să se încredințeze Observatorului o misiune de informare globală care să ofere Comunității și statelor membre o imagine de ansamblu asupra fenomenului drogurilor și toxicomaniei. Respectiva misiune nu trebuie să aducă prejudicii repartizării competențelor între Comunitate și statele membre în ceea ce privește dispozițiile legislative referitoare la oferta și cererea de droguri.

___________

1 JO C 69, 21.3.2006, p. 22.

2 Avizul Parlamentului European din 14 iunie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 36, 12.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1651/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 30).

4 A se vedea anexa II.

(4) Prin Decizia nr. 2367/2002/CE din 16 decembrie 20021, Parlamentul European și Consiliul au stabilit programul statistic comunitar pentru perioada 2003 - 2007, care cuprinde acțiunile comunitare cu privire la statistica în domeniul sănătății și siguranței.

(5) Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive2 stabilește rolul Observatorului și al Comitetului Științific în sistemul de schimb rapid de informații și în evaluarea riscurilor asociate cu noile substanțe.

(6) Trebuie luate în considerare noile metode de consum, în special policonsumul de droguri, în cazul în care se utilizează droguri ilicite în combinație cu droguri și medicamente licite.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...